Työeläkelakipalvelun yhteystiedot ja linkit

Eläketurvakeskus (ETK)

Eläketurvakeskus on työeläkejärjestelmän lakisääteinen keskuselin.

http://www.etk.fi

Eläkelaitokset ja yhteistyökumppanit

Eläkelaitosten ja yhteistyökumppanien yhteystiedot löytyvät Työeläke.fi -palvelun Eläkelaitokset -osion Yhteystiedot -kohdasta.

http://www.tyoelake.fi

Työeläkevakuuttajat TELA ry

Tela on Suomessa toimivien lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö.

http://www.tela.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa muun muassa työeläkelainsäädännön valmistelusta.

http://www.stm.fi

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK)

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa.

http://www.telk.fi

Vakuutusoikeus (VakO)

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka on ylin muutoksenhakuaste kaikissa eläkeasioissa.

http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

Korkein hallinto-oikeus (KHO)

Korkein hallinto-oikeus on hallintolainkäyttöasioissa ylintä tuomiovaltaa käyttävä tuomioistuin.

http://www.kho.fi

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin huolehtii, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU:n toimielinten välisiä riitoja. Yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat viedä asioita tuomioistuimeen, jos ne katsovat jonkin EU-toimielimen rikkoneen heidän oikeuksiaan.

http://www.curia.eu

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA)

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet, muut viranomaiset ja virkamiehet sekä julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

http://www.oikeusasiamies.fi

Valtioneuvoston oikeuskansleri (OK)

Valtioneuvoston oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Oikeuskansleri valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

http://www.okv.fi

Eduskunta

Eduskunnan internet-sivuilta löytyvät mm. hallitukset esitykset ja valiokuntien mietinnöt.

http://www.eduskunta.fi

Finlex

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.

http://www.finlex.fi

EUR-Lex

EUR-Lex sisältää EU:n oikeudelliset asiakirjat EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

http://www.eur-lex.europa.eu

Euroopan komissio

Euroopan komissio vastaa muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamisesta EU:ssa.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=849

Kela

Kansaneläkelaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

http://www.kela.fi

Verohallinto

Verohallinnon internet-sivuilta löytyvät verotusta koskevat ohjeet.

http://www.vero.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL)

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto muun muassa koordinoi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää.

http://www.tvl.fi

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen. Suomen Pankin internet-sivuilta löytyvät mm. korkolain mukainen viivästyskorko ja valuuttakurssit.

http://www.suomenpankki.fi