Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspensionen

  Julkaisuaika 13.06.2017, Julkisuus:

  Muutokset edelliseen

  Anvisningen är en sammanslagning av de tidigare anvisningarna "Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspensionen”, ”Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter”, ”Livslängdskoefficient och pension som intjänats vid sidan av invalidpension” och ”Livslängdskoefficienten när annan pension ändras till ålderspension”.

  Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspensionen när den börjar. När ålderspensionen börjar multipliceras beloppet på den intjänade ålderspensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år. Denna livslängdskoefficient för åldersklassen används oberoende av vid vilken ålder ålderspensionen börjar under året som 62 års ålder uppnås eller senare.

  På ålderspensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år också då ålderspensionen beviljas för pensionstillväxt från en tidigare pensions tid.

  Livslängdskoefficienten tillämpas inte på registrerad tilläggspension inom den privata sektorn.

  Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på ålderspension

  • Livslängdskoefficientens värde för dem som är födda år 1965 uppskattas till 0,915.
  • Arbetstagaren har under sin yrkesbana tjänat in 2 600 euro/månad i pension fram till den tidpunkt då ålderspensionen börjar.
  • På pensionen tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för pensionstagarens egen åldersklass.
  • Beloppet på pensionen är: 2 600 x 0,915 = 2 379,00 euro/mån.

  Livslängdskoefficienten på ålderspensionen vid 62 års ålder för person född före år 1958 som fått dagpenning för tilläggsdagar

  Om en person född före år 1958 fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar tillämpas livslängdskoefficienten på ålderspensionen som personen får utan förtidsminskning vid 62 års ålder.

  Sänkt pensionsålder och tillämpning av flera livslängdskoefficienter 

  Om ålderspensionen börjar före det år då personen fyller 62 år, tillämpas den livslängdskoefficient som fastställts för det år då ålderspensionen börjar. Pensionen justeras inte på nytt vid 62 års ålder med den livslängdskoefficient som fastställs för åldersklassen i fråga.

  Det kan hända att flera livslängdskoefficienter tillämpas på en persons pension. Om den första pensionen från den offentliga eller privata sektorn börjar i en sänkt pensionsålder, kan personen senare få pension från en annan sektor. Om den senare pensionen börjar under det år 62 års ålder uppnås eller senare, tillämpas på den pensionen den livslängdskoefficient som fastställts för året då personen fyller 62 år.

  Om en person som gått i ålderspension vid en sänkt pensionsålder senare beviljas pension som personen tjänat in vid sidan av ålderspensionen, tillämpar man på denna pension den livslängdskoefficient som fastställts för det år då personen fyllde 62 år. Om personen har rätt till pension som tjänats in under tiden med ålderspension före 62 års ålder, tillämpas livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår på denna pension. Pensionen som tjänas in under pensionstiden kan vara enligt samma eller en annan lag eller sektor än den löpande pensionen.

  Livsängdskoefficienten när invalidpension ändras till ålderspension

  Pensionen justeras inte med livslängdskoefficienten på nytt när invalidpensionen ändras till ålderspension.

  Om pensionsfallet för invalidpensionens inträffat före år 2010, har ingen livslängdskoefficient tillämpats på invalidpensionen. Om ingen livslängdskoefficient har tillämpats på invalidpensionen, tillämpas livslängdskoefficienten inte heller då när invalidpensionen ändras till ålderspension.

  Livslängdskoefficienten när deltidspension ändras till ålderspension

  Vid 68 års ålder ändras deltidspensionen till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, om personen fortsätter med deltidsarbetet. Livslängdskoefficienten tillämpas inte på ålderspension som är lika stor som deltidspensionen, utan först då ålderspensionen efter ansökan har helt räknats på nytt.

  Livslängdskoefficienten i pension som tjänats in vid sidan av invalidpension

  På ny pension som tillvuxit under tid med invalidpension tillämpas livslängdskoefficienten, då ålderspension beviljas för arbete som utförts vid sidan av invalidpension. Livslängdskoefficienten tillämpas även om den inte har tillämpats på invalidpensionen.

  Den koefficient som fastställts för det år då personen fyller 62 år tillämpas på pension som tillvuxit under tid med invalidpension. Om den pension som tillvuxit under tid med pension beviljas innan det år personen fyller 62 år, används koefficienten för det år då den nya pensionen börjar.

  Livslängdskoefficienten tillämpas också på pension som tjänats in under tid med delinvalidpension.

  Livslängdskoefficienten i ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen

  När ålderspension beviljas efter partiell ålderspension, är livslängdskoefficienten oförändrad i den partiella ålderspensionens andel.

  Sparandelen och den pension som tjänats in från och med den partiella pensionens begynnelseår justeras med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionssökanden fyller 62 år.

  Livslängdskoefficienten och utjämningsberäkning vid tysk äktenskapsskillnad

  Då uppgifter om finsk pension lämnas till Tyskland för beräkning av pensionsrätt som intjänats under ett äktenskap, används livslängdskoefficienten för det år då äktenskapet upphör.