Eläkkeen varhentaminen ennen vuotta 2013

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Yksityisellä alalla

  Ennen vuotta 1952 syntyneillä oli oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 vuoden iässä.

  Varhennettu vanhuuseläke laskettiin eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Varhennus tehtiin karttuneen eläkkeen määrään. Vanhuuseläkettä pienennettiin 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeelle siirtymisikä alitti 63 vuotta. Siten varhennusvähennys oli enintään 7,2 prosenttia. Lisäksi varhennettu vanhuuseläke tarkistettiin elinaikakertoimella vuodesta 2010 alkaen.

  Varhennettu vanhuuseläke jäi pysyvästi 63 vuoden iässä myönnettyä eläkettä pienemmäksi.

  Varhennusvähennystä ei tehty niissä tilanteissa, joissa 62 vuotta täyttäneelle henkilölle myönnettiin vanhuuseläke työttömyyseläkkeen sijaan. Varhennusvähennystä ei tehty myöskään, kun työttömyysturvan lisäpäivillä olevalle työttömälle myönnettiin vanhuuseläke ennen 63 vuoden ikää.

  Yksityisellä alalla ennen vuotta 2005 varhennetun vanhuuseläkkeen saattoi saada aikaisintaan 60 vuoden iästä. Varhennusvähennys oli 0,4 prosenttia jokaiselta varhennuskuukaudelta. Eläkettä varhennettiin 65 vuoden iästä. Näin ollen 60 vuoden iässä varhennetun vanhuuseläkkeen ottavan eläke pieneni 24 prosenttia.

  Tarkemmat tiedot

  Ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on edelleenkin oikeus ennen vuotta 2005 säännösten mukaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. 

  Myös ennen vuotta 2000 varhennetun vanhuuseläkkeen sai 60 vuoden iästä, mutta varhennusvähennyksen suuruus riippui työntekijän tai yrittäjän syntymävuodesta.

  Julkisella alalla

  Oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen oli 62 vuoden iässä. Varhennusvähennys oli 0,6 % varhennettua kuukautta kohti ja varhennusaika laskettiin 63 vuoden iästä.

  Ns. kolmen vuoden sääntö

  Niillä ennen vuotta 1960 syntyneillä, joilla on säilynyt henkilökohtainen eläkeikä (ikävuosien 63 ja 65 välillä) ja oikeus lisäeläkeosuuteen, oli oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 3 vuotta ennen henkilökohtaista eläkeikää.

  Varhennusvähennys oli 0,6 prosenttia varhennuskuukautta kohti. Varhennusaika laskettiin 63 vuoden iästä. Eläkkeessä ei ollut lisäeläkeosuutta ja ennen vuotta 1995 karttunut peruseläke muunnettiin.