Merimieseläkelain soveltamisala

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Työntekijä, johon sovelletaan MEL:a

  MEL:a sovelletaan työntekijään, joka tekee merityösopimuslaissa (756/2011) tarkoitettua työtä

  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa
  • merellä ansiotarkoituksessa toimivassa suomalaisessa pelastus- tai kalastusaluksessa
  • muunlaisessa suomalaisessa jäänmurtaja-aluksessa kuin satamajäänmurtajassa 
  • sellaisessa pääasiassa kotimaan meriliikenteessä olevassa suomalaisessa lastialuksessa, hinaajassa tai työntäjässä, joka on merkitty meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 4 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan perusteella kauppa-alusluetteloon
  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa, joka on pääasiassa ilman miehistöä vuokrattu ulkomaiselle laivanvarustajalle edellyttäen, että työntekijä on työsuhteessa laivan omistajaan tai tämän käyttämään työnantajaan
  • työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla kuin edellä mainituissa kohdissa tarkoitetussa aluksessa esimerkiksi uudisrakennusvalvojana.

  MEL:a sovelletaan myös työntekijään, joka tekee merityösopimuslaissa tarkoitettua työtä vastaavaa työtä

  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa, jonka suomalainen laivanvarustaja on vuokrannut pääasiassa ilman miehistöä edellyttäen, että työntekijä on työsuhteessa laivanvarustajaan tai sen käyttämään muuhun työnantajaan
  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa, kun työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen (883/2004) tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella
  • ulkomaanliikenteeseen käytettävässä ulkomaisessa kauppa-aluksessa edellyttäen, että työntekijä on lähetettynä työntekijänä työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan
  • suomalaisen yhtiön ulkomaisen tytäryhtiön omistamassa ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä aluksessa edellyttäen, että työntekijä on Suomen kansalainen tai asuu Suomessa ja että suomalainen emoyhtiö on antanut Merimieseläkekassalle sitoumuksen tai sen hyväksymän vakuuden eläkevakuutusmaksun suorittamisesta; eläkekassan hallitus voi hakemuksesta hyväksyä MEL:n piiriin samoilla edellytyksillä myös muun ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan edellä tarkoitetun työntekijän edellyttäen, että suomalaisilla yhtiöillä on ehdoton määräämisvalta sanotussa yhtiössä.

  Milloin alus on suomalainen

  Alus on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos

  • Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö omistaa enemmän kuin 6/10 aluksesta
  • Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai tällaisen valtion lainsäädännön mukaan perustettu oikeushenkilö omistaa aluksesta enemmän kuin 6/10; tällaisessa tilanteessa merenkulkuasioista vastaavan ministeriön on hyväksyttävä asetuksella säädetyin edellytyksin hakijan pyynnöstä muu alus suomalaiseksi.

  Jos työntekijä työskentelee saman työsuhteen aikana sekä kotimaan että ulkomaan liikenteessä olevalla aluksella, tulee työnantajan tällöin vakuuttaa koko työskentely sen eläkelain mukaan, jonka soveltamisalaan pääasiallinen työ kuuluu. 

  MEL:n soveltamisen rajoitukset

  MEL:a ei sovelleta työskentelyyn, jos

  • työsuhde on ajalla ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta
  • työsuhde on 68 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen
  • työsuhde on tarkoitettu kestämään alle vuoden ja työntekijä toimii muusikkona, näyttelijänä, tanssijana tai muuna esiintyvänä taiteilijana. Tällöin työskentelyyn sovelletaan TyEL:a.

  MEL ei koske myöskään sellaista työntekijää,

  • johon ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella
  • joka on työssä meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukaiseen kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa, jollei hän ole Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa asuva, eikä EU:n sosiaaliturvan perusasetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten perusteella muuta seuraa
  • joka on työssä kalastusaluksessa, jonka toiminta-alue ei ulotu Itämeren ulkopuolelle.

  Merimieseläkekassan hallitus ratkaisee epäselvissä soveltamistilanteissa valituskelpoisella päätöksellä, sovelletaanko MEL:a tiettyyn työntekijään tai tietyssä aluksessa palveleviin työntekijöihin.

  MEL:n ja YEL:n soveltamisalan välinen rajanveto

  MEL:n ja YEL:n välinen soveltamisalan rajanveto määräytyy samalla tavoin kuin TyEL:n ja YEL:n välinen rajanveto.