Osakeyhtiön välillinen omistus ja vakuuttaminen

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Henkilön omistusosuuksia laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen ja yhtymien kautta tapahtuva omistus.

  Tarkemmat tiedot

  Yhteisöllä tarkoitetaan yritystä kuten osakeyhtiötä ja osuuskuntaa. Yhtymällä taas tarkoitetaan esimerkiksi avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Käsitteet ovat samat verotuksessa.

  Välillinen omistus voi siis muodostua osakeyhtiöiden lisäksi myös avointen yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, osuuskuntien tai niitä vastaavien ulkomaalaisten yhteisöjen ja yhtymien kautta.

  Tällaisen väliyhtiön kautta tapahtuva omistuksen huomioon ottaminen edellyttää, että osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö

  • omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa väliyhtiöstä yli puolet tai heillä on tätä vastaava määräämisvalta väliyhtiössä
  • omistaa itse vähintään yhden väliyhtiön osakkeen tai sitä vastaavan määräämisvallan, mutta tällöin ei vaadita, että hänen olisi lisäksi omistettava yksi osake yrityksestä, jossa hän työskentelee.

  Yrittäjän välillisen omistuksen on oltava yksin yli 30 prosenttia

  Henkilö kuuluu YEL:n piiriin, kun hänellä on yksin yli 50 prosentin määräämisvalta väliyhtiössä ja kyseinen väliyhtiö omistaa yli 30 prosenttia siitä yrityksestä, jossa henkilö työskentelee.

  Tarkemmat tiedot


   

  Yrittäjän välillisen omistuksen on oltava yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 prosenttia

  Henkilö kuuluu YEL:n piiriin, kun hänellä on yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosentin määräämisvalta väliyhtiössä ja kyseinen väliyhtiö omistaa yli 50 prosenttia siitä yrityksestä, jossa henkilö työskentelee.

  Tarkemmat tiedot

  Välillisen yhtiön ja työskentely-yhtiön omistusosuudet lasketaan yhteen

  Yrittäjän on otettava itselleen YEL-vakuutus myös silloin, kun hänen omistusosuutensa työskentely-yhtiöstä, mukaan lukien omistusosuus väliyhtiön kautta, on yhteensä yli 30 prosenttia. Yrittäjän omistusosuus tai sitä vastaava määräämisvalta väliyhtiöstä on oltava kuitenkin yli 50 prosenttia.

  Tarkemmat tiedot

  Yrittäjän on otettava itselleen YEL-vakuutus myös silloin, kun hänen ja hänen perheenjäsentensä omistusosuus työskentely-yhtiöstä, mukaan lukien omistusosuus väliyhtiön / väliyhtiöiden kautta, on yhteensä yli 50 prosenttia. Yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä yhteinen omistusosuus tai sitä vastaava määräämisvalta väliyhtiöstä on oltava myös yli 50 prosenttia.

  Useamman väliyhtiön omistusosuudet lasketaan yhteen

  YEL:ssä tarkoitettu välillinen omistus voi toteutua useamman väliyhtiön kautta. Omistusosuutta laskettaessa väliyhtiöiden omistusosuudet lasketaan yhteen edellyttäen, että yrittäjällä on yli 50 prosentin määräämisvalta kaikissa väliyhtiöissä.

  Tarkemmat tiedot

  Yhtymien välillinen omistusosuus otetaan huomioon omistusosuutta laskettaessa

  YEL:n mukaista omistusosuutta väliyhtiötilanteessa laskettaessa otetaan huomioon myös yhtymien eli kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön kautta tapahtuva omistaminen.

  Kommandiittiyhtiössä yksi vastuunalainen yhtiömies

  Jos kommandiittiyhtiössä on vain yksi vastuunalainen yhtiömies, on hänellä yhtiössä yksin määräämisvalta. Tällöin YEL:n omistusosuutta laskettaessa kommandiittyhtiön välillinen omistusosuus on yleensä helposti määriteltävissä.

  Kommandiittiyhtiössä on useita vastuunalaisia yhtiömiehiä

  Jos kommandiittiyhtiössä on kaksi tai useampia vastuunalaisia yhtiömiehiä, on jokaisella heistä yksin oikeus käyttää täysimääräisesti määräämisvaltaa kommandiittiyhtiössä, ellei toisin ole sovittu. Näin ollen YEL:n omistusosuutta laskettaessa jokaisen kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiönmiehen välillinen omistusosuus ja määräämisvalta otetaan huomioon täysimääräisenä, ellei asiassa ole muuta esitetty.

  Lähtökohta siis on, että eläkelaitos ei erikseen selvitä vastuunalaisen yhtiömiehen mahdollista muunlaista oikeuksien ja velvollisuuksien jakaantumista kommandiittiyhtiössä.

  Tarkemmat tiedot

  Välillinen omistus ja kuolinpesän hallussa olevat osakkeet

  Kuolinpesään kuuluvat osakkeet ovat lesken ja perillisten yhteishallinnossa ja osakkeiden yhteisomistus on jaotonta pesän ositukseen ja/tai jakamiseen saakka. Ennen osituksen ja/tai perinnönjaon tekemistä ei voida tietää, kuinka suuri osuus kuolinpesään kuuluvista osakkeista tulee kullekin kuolinpesän osakkaalle tai leskelle.

  Näin ollen kuolinpesän osakkaiden eläkevakuutusjärjestelyä ei voida muuttaa ennen ositusta ja/tai perinnönjakoa ellei heidän omistusosuuksissaan tapahdu muutoksia muusta syystä.

  Tarkemmat tiedot

  Esimerkki:

  Oy:ssä on työskennellyt Kalle ja hänen poikansa Ville, jotka eivät asuneet samassa taloudessa. Molemmat olivat yhtiössä johtavassa asemassa. Kalle omisti yhtiön osakekannasta 50 prosenttia ja Ville 25 prosenttia. Loput 25 prosenttia olivat Kallen toisen pojan Eeron omistuksessa. Eero ei työskennellyt yhtiössä.

  Kallen kuoltua Ville jatkoi edelleen työskentelyään yhtiössä johtavassa asemassa. Ville vakuutetaan TyEL:n mukaan ainakin siihen saakka, kun Kallen kuolinpesän osakkaat eli Ville itse ja Eero tekevät perinnönjaon. Vasta silloin selviää, kenen omistukseen Kallelta perittävät osakkeet siirtyvät. Pelkästään Kallen kuolemalla ei siis ole merkitystä Villen työskentelystä tehtävään vakuuttamisratkaisuun. 

  Aiheeseen liittyvät

  Lait, asetukset ja perusteet
  Oikeustapaukset

  Myöhemmin voimassa