Tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner

  Julkaisuaika 28.04.2015, Julkisuus: Julkinen

  Arbetstagare som omfattas av SjPL

  SjPL tillämpas på arbetstagare som utför arbete som avses i sjöarbetsavtalslagen (756/2011)

  • på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart
  • på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte
  • på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare
  • på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i handelsfartygsförteckningen
  • på ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfart som hyrts ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till fartygets ägare eller en av denna anlitad arbetsgivare
  • någon annanstans än på fartyg som avses i de ovan nämnda punkterna, när det är fråga om tillfälligt arbete som utförs på förordnande av arbetsgivaren.

  SjPL tillämpas också på arbetstagare som utför sådant arbete som motsvarar i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete på

  • ett sådant utländskt handelsfartyg i utrikesfart som en finländsk redare hyrt i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till redaren eller en av denna anlitad annan arbetsgivare
  • ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart när på arbetstagaren tillämpas finsk lagstiftning med stöd av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet (883/2004) eller en överenskommelse om social trygghet
  • ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart, förutsatt att arbetstagaren i egenskap av utsänd arbetstagare står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare
  • ett sådant utländskt fartyg i utrikesfart som tillhör ett finländskt bolags utländska dotterbolag, förutsatt att arbetstagaren är finsk medborgare eller bosatt i Finland och att det finländska moderbolaget har gett Sjömanspensionskassan en förbindelse om betalningen av försäkringsavgiften eller ställt en av kassan godkänd säkerhet för denna betalning; pensionskassans styrelse kan på ansökan under samma förutsättningar godkänna att SjPL även tillämpas på en ovan avsedd arbetstagare som är anställd hos något annat utländskt bolag, förutsatt att finländska bolag har absolut bestämmanderätt i bolaget i fråga.

  När är ett fartyg finländskt

  Ett fartyg är finskt och berättigat att föra finsk flagg, om

  • det till mer än sex tiondedelar ägs av finska medborgare eller finska juridiska personer
  • om en medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en i enlighet med en sådan stats lagstiftning grundad juridisk person, äger mer än sex tiondedelar av fartyget; i ett sådant fall ska det ministerium som handhar sjöfartsfrågor under förutsättningar som bestäms genom förordning godkänna fartyget som finskt.

  Om en arbetstagare under samma anställning arbetar på fartyg i både inrikes- och utrikesfart, ska arbetsgivaren försäkra hela arbetet enligt den pensionslag som tillämpas på det huvudsakliga arbetet.

  Gränsen mellan tillämpningsområdena för SjPL och FöPL

  Gränsen mellan tillämpningsområdet för SjPL och tillämpningsområdet för FöPL bestäms på samma sätt som gränsen mellan ArPL och FöPL.

  Begränsningar för tillämpningen av SjPL

  SjPL tillämpas inte på anställningar

  • före kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 18 år
  • efter den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år
  • som avses fortgå en kortare tid än ett år och i vilka arbetstagaren är verksam som musiker, skådespelare, dansör eller annan utövande konstnär. Då tillämpas ArPL på anställningen.

  SjPL gäller inte heller arbetstagare

  • på vilka finsk lagstiftning inte tillämpas enligt bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet
  • som arbetar på ett finländskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, om arbetstagaren inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet
  • som arbetar på ett fiskefartyg, om fartygets resor inte utsträcks längre än till Östersjön.

  Uppstår det ovisshet om huruvida denna lag skall tillämpas på en viss arbetstagare eller på arbetstagare på ett visst fartyg, avgör pensionskassans styrelse saken genom ett överklagbart beslut.