Takaisin

  Försäkringslön vid utlandsarbete

  Julkaisuaika 28.04.2015, Julkisuus: Julkinen

  När en arbetsgivare försäkrar en anställd, som skickats utomlands, i Finland som en s.k. utsänd arbetstagare eller med en frivillig försäkring, bestäms den anställdas pensionsgrundande arbetsinkomst i regel enligt försäkringslönen.

  Bestämmelser om försäkringslönen finns i ArPL 72 §. Som pensionsgrundande arbetsinkomst för en arbetstagare i utlandsarbete betraktas enligt lagrummet den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Om motsvarande arbete inte finns i Finland, betraktas den lön som annars kan anses motsvara nämnda arbete som arbetsinkomst.

  En bestämmelse om försäkringslön med motsvarande innehåll finns också i KomPL 68 § 5 mom. och StaPL 60 §. SjPL innehåller ingen bestämmelse om försäkringslön. Enligt SjPL bestäms en utsänd arbetstagares pensionsgrundande arbetsinkomst således enligt den verkliga lön som betalats till arbetstagaren.

  För tillämpningen av bestämmelsen om försäkringslön saknar det betydelse om arbetstagaren arbetar

  • i ett EU-land
  • i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet
  • i ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet.

  Utgående från försäkringslönen bestäms också arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgift. Den försäkringsskyldiga utsändande arbetsgivaren har dock ensam ansvaret för att arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas till pensionsanstalten.

  När försäkringslön är bruk under utlandsarbete, bestäms arbetstagarens förmåner enligt sjukförsäkringslagen utgående från försäkringslönen. Försäkringslönen är också bestämningsgrunden för följande socialförsäkringsavgifter:

  • olycksfallsförsäkringspremie
  • arbetslöshetsförsäkringsavgift
  • grupplivförsäkringspremie
  • arbetsgivares socialskyddsavgift
  • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift.