Förtida uttag av pension före år 2013

  Julkaisuaika 28.04.2015, Julkisuus: Julkinen

  Inom den privata sektorn

  Arbetstagare födda före år 1952 hade rätt till förtida ålderspension tidigast vid 62 års ålder.

  Förtida ålderspension räknades utifrån den pension som tillvuxit fram till den tidpunkt då pensionen började. Det intjänade pensionsbeloppet förtidsminskades. Den förtida ålderspensionen minskades med 0,6 procent för varje månad med vilken personens ålder understeg 63 år. Sålunda var förtidsminskningen högst 7,2 procent. Dessutom justerades den förtida ålderspensionen med livslängdskoefficienten från och med år 2010.

  Den förtida ålderspensionen blev permanent lägre än den pension som skulle ha beviljats vid 63 års ålder.

  Förtidsminskning gjordes inte när personer som fyllt 62 år beviljades ålderspension i stället för arbetslöshetspension. Den gjordes inte heller när en arbetslös person som fick arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar beviljades ålderspension före 63 års ålder.

  Inom den privata sektorn var det före år 2005 möjligt att få en förtida ålderspension tidigast vid 60 års ålder. Förtidsminskningen var 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigarelades. Pensionen förtidsminskades från 65 års ålder. Således minskade pensionen för en person som tog ut förtida ålderspension vid 60 års ålder med 24 procent.

  Mera

  Den som får invalidpension enligt bestämmelserna som gällde före år 2005 har fortfarande rätt att gå i en förtida ålderspension enligt bestämmelserna som gällde före år 2005.

  Även före år 2000 kunde man gå i förtida ålderspension vid 60 års ålder, men förtidsminskningens storlek hänförde sig till arbetstagarens eller företagarens födelseår.

  Offentliga sektorn

  Det var möjligt att gå i förtida ålderspension vid 62 års ålder. Förtidsminskningen var 0,6 procent för varje månad som pensionen togs ut i förtid. Förtidsminskningen räknades från 63 års ålder.

  Den så kallade treårsregeln

  Personer som är födda före år 1960 och fortfarande hade en personlig pensionsålder (mellan 63 och 65 års ålder) och rätt till en tilläggspensionsandel, hade rätt till förtida ålderspension tre år före den personliga pensionsåldern.

  Förtidsminskningen var 0,6 procent för varje månad som pensionen togs ut i förtid. Förtidsminskningen räknades från 63 års ålder. Pensionen hade ingen tilläggspensionsandel och den grundpension som tillvuxit före år 1995 omvandlades.