Hur ordnas pensionsskyddet för stipendiater

  Julkaisuaika 28.04.2015, Julkisuus: Julkinen

  En stipendiat är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring, om kriterierna för försäkring uppfylls. Försäkringsskyldigheten gäller stipendier som beviljats år 2009 eller senare.

  Att teckna en LFöPL-försäkring

  Försäkringen tecknas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Den ska tecknas inom tre månader från den tidpunkt då arbetet med stöd av stipendiet börjar.

  Pensionsanstalten fastställer LFöPL-försäkringen

  • utgående från stipendiebeslutet som stipendiaten visar upp för pensionsanstalten eller
  • utgående från anmälan som stipendiebeviljaren gör till LPA.

  Om stipendiets belopp inta framgår av beviljarens beslut eller anmälan, ska stipendiaten lägga fram någon annan utredning över stipendiets belopp.

  För varje stipendium som uppfyller kriterierna för försäkringsskyldighet görs det en egen LFöPL-försäkring för den tid som stipendiaten arbetar med stöd av stipendiet i fråga. Om stipendiaten dessutom bedriver verksamhet som lantbruksföretagare, fastställs separata försäkringar för verksamheten som lantbruksföretagare och som stipendiat.

  Försäkringen börjar

  Stipendiatens arbete anses börja och upphöra enligt den arbetsperiod som framgår av beviljarens stipendiebeslut eller anmälan. I annat fall anses det stipendiefinansierade arbetet börja den dag då stipendiaten uppger som begynnelsedag.

  Det stipendiefinansierade arbetet kan dock anses ha börjat tidigast den dag då stipendiet beviljats.

  Att teckna försäkring retroaktivt

  Retroaktivt kan en försäkring tecknas högst för det innevarande och det närmast föregående kalenderåret.

  Mera

  Denna retroaktiva försäkring gäller inte stipendier som beviljats före 1.1.2009 men har uppfyllt kriterierna för försäkring fr.o.m. 1.1.2009. För sådana stipendier som beviljats före år 2009 kan en försäkring tecknas retroaktivt för högst 6 månader, men dock tidigast fr.o.m. 1.1.2009 eller från den tidpunkt då arbetet har börjat, om det har börjat senare än 1.1.2009.

  Försäkringens giltighetstid och upphörande

  Avbrytande av försäkringen

  Försäkringen kan avbrytas på stipendiatens ansökan, om det stipendiefinansierade arbetet avbryts för minst 4 månader på grund av stipendiatens

  • sjukdom
  • rehabilitering
  • barnafödsel
  • vård av barn under tre år
  • beväringstjänst
  • civiltjänst eller
  • någon annan jämförbar orsak.

  En förutsättning för avbrytandet är också att stipendiaten har underrättat stipendiebeviljaren om avbrottet.

  Pensionsanstalten har rätt att kräva att stipendiaten uppvisar ett intyg av stipendiebeviljaren om att denna blivit underrättad om saken. Försäkringen avbryts i början av den kalendermånad som följer på den då arbetet avbryts.

  Fortsättning av försäkringen efter avbrottet

  När stipendiaten efter avbrottet återupptar arbetet, fortsätter försäkringen på stipendiatens ansökan att gälla för den återstående, minst fyra månader långa arbetsperioden enligt det ursprungliga försäkringsbeslutet. Arbetsinkomsten är densamma som före avbrottet.

  Avslutande av försäkringen

  Försäkringen avslutas tidigare än den slutdag som fastställts i försäkringsbeslutet, om förutsättningarna för försäkringen inte längre finns t.ex. för att stipendiaten har upphört att arbeta med stöd av stipendiet eller är annars inte längre försäkringsskyldig.

  Försäkringen avslutar retroaktivt den dag då kriterierna för försäkring inte längre uppfylls.

  Fortsatt försäkring i internationella situationer

  EU/EES-länderna, Schweiz och avtalsländerna

  Om stipendiaten flyttar till ett EU-/EES-land, Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet för att bo och arbeta där, fortsätter den beviljade försäkringen att gälla. Det förutsätter att stipendiaten omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet enligt bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i

  • EG-förordningen om social trygghet eller
  • överenskommelsen om social trygghet.

  Pensionsskyddscentralen avgör om stipendiaten omfattas av den finska lagstiftningen. När stipendiaten ska resa till ett EU-/EES-land, Schweiz eller ett avtalsland för att arbeta där ska han eller hon ansöka om Pensionsskyddscentralens avgörande om tillämplig lagstiftning.

  Om stipendiaten arbetar i ett EU-/EES-land eller Schweiz kan han eller hon omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet i ett års tid enligt bestämmelserna om utsända egenföretagare och i högst fem års tid med ett samtycke från arbetslandets myndigheter som Pensionsskyddscentralen begär, om förutsättningarna för försäkringen i övrigt finns.

  Övriga länder

  Om stipendiaten flyttar till ett land utanför EU/EES, Schweiz eller avtalsländerna för att bo och arbeta där, fortsätter försäkringen att gälla, om stipendiaten omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet enligt lagen om tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

  Då bedömer FPA om stipendiaten omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet. När stipendiaten ska flytta till ett land som inte är ett EU-/EES-land, Schweiz eller ett avtalsland för att arbeta där ska han eller hon ansöka om FPA:s avgörande om tillämplig lagstiftning. FPA kan utfärda beslut för högst 5 år i sänder, men sammanlagt för högst 10 år. En stipendiat kan alltså bo och arbeta utanför EU/EES, Schweiz och avtalsländerna i högst 10 år utan att LFöPL-försäkringen upphör, om förutsättningarna för försäkringen i övrigt finns under den tiden.

  Övervakning av försäkringen

  FPA övervakar att stipendiater uppfyller sin försäkringsskyldighet.

  Om en stipendiat försummar sin försäkringsskyldighet och inte heller efter en uppmaning av pensionsanstalten tecknar en försäkring, kan pensionsanstalten tvångsförsäkra honom eller henne för det innevarande och det närmast föregående kalenderåret.

  Av stipendiater tas det dock inte ut någon försummelseförhöjning. På stipendiater tillämpas inte heller bestämmelserna om uttagning av arbetspensionsförsäkringsavgifter av s.k. sekundärt försäkringsavgiftsskyldiga.

  Uppgifter för övervakningen

  En stipendiat är skyldig att lämna uppgifter till pensionsanstalten för övervakningen. Stipendiaten är skyldig att utan dröjsmål lämna pensionsanstalten uppgifter om arbete som inletts med stöd av ett stipendium på minst 1 238,43 euro (2014 års nivå).som beviljats för en arbetsperiod av minst fyra månader.

  Om stipendiet har beviljats till en arbetsgrupp, är den person som nämns i stipendiebeslutet skyldig att lämna pensionsanstalten namn och kontaktuppgifter för de personer som arbetar i arbetsgruppen. Stipendiaten ska också meddela om nya stipendier som upplysningsskyldigheten gäller och som beviljats honom eller henne medan det försäkrade arbetet fortgår och om upphörande av stipendiefinansierat arbete som försäkrats enligt LFöPL:

  Stipendiebeviljaren ska meddela pensionsanstalten när en stipendiat har beviljats ett stipendium som uppgår till minst 1 238,43 euro (2014 års nivå) euro för en arbetsperiod av minst fyra månader.

  LPA ska underrättas skriftligt, elektroniskt eller per post, senast inom 2 månader från att utbetalningen av stipendiet har börjat.

  Närmare uppgifter om hur pensionsskyddet ordnas

  Närmare uppgifter om hur pensionsskyddet ordnas finns på LPA:s webbplats och ges av LPA på servicenumret för stipendiater 029 435 2650 och e-postadressen vakuutus(at)mela.fi.

  Information om förutsättningarna för försäkring i internationella situationer ges av Pensionsskyddscentralen i fråga om EU-/EES-länderna, Schweiz och avtalsländerna och av FPA i fråga om övriga länder.