Beloppet av förtida ålderspension

  Julkaisuaika 28.04.2015, Julkisuus: Julkinen

  Beloppet på en ålderspension som tas ut i förtid är den pension som tjänats in till slutet av den månad som föregår pensioneringen och på vilken det görs en förtidsminskning.

  Förtidsminskningen är 0,6 procent för varje månad som pensionen tas ut före den månad som följer på den då 63-årsdagen inträffar.

  Då man inom den offentliga sektorn tillämpar den s.k. treårsregeln, räknas den förtida tiden från 63 års ålder, även om den personliga ålderspensionsåldern är högre.

  Arbetstagaren kan när den förtida ålderspensionen inleds vara försäkrad i flera samtidiga anställningsförhållanden inom den privata sektorn och efter den förtida ålderspensioneringen fortsätta arbeta i något av dem. Om denna anställning upphör och arbetstagaren före 63 års ålder ansöker om pensionen som tjänats in för den, förminskas också pensionen som tjänats in för denna anställning enligt pensionens begynnelsetidpunkt.

  Varje års arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster justeras med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår. Fribrev som bildats före år 2004 justeras först med halvvägsindex till 2004 års nivå och sedan med lönekoefficienten till nivån för ålderspensionens begynnelseår.

  Förtida ålderpension som beviljas personer som är födda 1948 eller senare justeras med livslängdskoefficienten.

  Förtida ålderspension på tidigare grunder

  Förtida ålderspensionen beviljas på tidigare grunder inom den privata sektorn om pensionen börjar innan det har gått två år sedan en tidigare invalid- eller arbetslöshetspension eller rehabiliteringspenning har upphört. Inom den offentliga sektorn beviljas förtida ålderspension efter rehabiliteringspenning på nya grunder.

  Då förtida ålderspension beviljas på tidigare grunder, fastställs pensionen på basis av den avslutade pensionen eller rehabiliteringspenningen enligt följande:

  1. Den avslutade pensionen eller rehabiliteringspenningen justeras med arbetspensionsindex till nivån för den förtida ålderspensionens begynnelseår.
  2. Till pensionen adderas eventuell pension som intjänats under tiden med pension.
  3. På pensionen görs en förtidsminskning på 0,6 procent för varje månad då pensionen tas ut före den månad som följer på den då 63-årsdagen inträffar.

  Den offentliga sektorn

  Förtida pension som beviljas efter rehabiliteringspenning beviljas alltid på nya grunder.

  Förtida ålderspension till en person som får invalidpension enligt 2004 års bestämmelser


  Förtida ålderspension beviljas på tidigare grunder även då en person med en heleffektiv invalidpension enligt 2004 års regler (pensionen innehåller pension för återstående tid) ansöker om förtida ålderspension. Förtida ålderspension kan sökas tidigast i början av den månad som närmast följer efter 60-årsdagen.

  Från invalidpensionens fulla belopp dras den överflödiga pensionen för återstående tid bort från och med den förtida ålderspensionens pensionsfall till 65 års ålder eller den sänkta pensionsåldern. Den på detta sätt beräknade pensionen förtidsminskas från 65 års ålder. Förtidminskningen är 0,4 procent för varje månad då pensionen tas ut i förtid.

  Inom den offentliga sektorn har man rätt till förtida ålderspension fem år före den personliga pensionsåldern eller 65 års ålder. I den förtida ålderspensionen är tilläggs-pensionsandelen medräknad och andelen för återstående tid tas inte bort från pensionen.

  Om sökanden har arbetat under tiden med pension, kan den pension som tillvuxit då beviljas tidigast vid 62 års ålder. Den förtidsminskas vid 63 års ålder och förtidsminskning är 0,6 procent för varje månad då pensionen tas ut i förtid.

  För dem som är födda 1948 eller senare tillämpas livslängdskoefficienten på den pension som tillväxer under pensionstiden.