Vanhuuseläkkeen määrä ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohje on korvannut aiemman ohjeen Vanhuuseläkkeen määräytyminen joustavassa eläkeiässä. Ohjeesta on poistettu kohta koskien vanhuuseläkkeen määräytymistä entisin perustein, koska vanhuuseläkettä ei enää myönnetä entisin perustein. Ohjeeseen on lisätty kohta koskien vanhuuseläkkeen määräytymistä julkisella sektorilla.

  Jos vanhuuseläke alkaa ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke.

  Ansaittu eläke muodostuu

  • työntekijän kunkin vuoden eläkkeen perusteena olevista työansioista (vuosiansiosta) karttuneesta eläkkeestä
  • yrittäjän vakuutetusta kokonaistyötulosta karttuneesta eläkkeestä
  • palkattomien aikojen etuusajoilta karttuneesta eläkkeestä
  • tutkintoon johtaneen opiskelun ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuneesta etuudesta
  • päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta (eläkesuhteesta) karttuneesta eläkkeestä
  • ennen vuotta 2005 muodostetuista vapaakirjoista
  • ennen vuotta 2005 karttuneen työeläkelisän määrästä
  • osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta karttuneesta eläkkeestä vuonna 1952 tai aiemmin syntyneillä.

  Tarkemmat tiedot

  Osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta karttunutta eläkettä voi tulla vanhuuseläkkeeseen vielä niillä, joilla vanhuuseläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.

  Työ- ja etuusansioista karttunut eläke ja opiskelun ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttunut etuus otetaan huomioon vanhuuseläketapahtumakuukauden loppuun.

  Vanhuuseläke tarkistetaan henkilön ikäluokalle vahvistetulla elinaikakertoimella.

  Ansiot tarkistetaan palkkakertoimella

  Kultakin vuodelta eläkkeen perusteena olevat vuosiansiot ja jatkuvista työsuhteista 31.12.2004 muodostetut vapaakirjat tarkistetaan palkkakertoimella vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasoon.

  Muut ennen vuotta 2005 ansaitut vapaakirjat tarkistetaan ensin puoliväli-indeksillä vuoden 2004 tasoon ja vuoden 2004 tasosta palkkakertoimella vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasoon.

  Milloin julkisilta aloilta ansaittu eläke normeerataan ja yhteensovitetaan?

  Ennen vuotta 1995 karttunut peruseläke normeerataan, eli 2 prosentin karttuma muunnetaan 1,8 prosentin karttumaksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • ennen vuotta 1960 syntyneellä henkilöllä on julkisten alojen palvelua ennen vuotta 1995
  • henkilöllä ei ole ammatillista tai henkilökohtaista eläkeikää 
  • vanhuuseläke alkaa ennen 65 vuoden ikää.

  Jos henkilöllä on ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä ja vanhuuseläke alkaa ennen ammatillisen tai henkilökohtaisen eläkeiän täyttämistä, peruseläke normeerataan. Lisäksi oikeus ennen vuotta 1995 karttuneeseen lisäeläkeosuuteen raukeaa.

  Jos henkilöllä on julkisten alojen palvelua, vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneet eläkkeet yhteensovitetaan. Huomioon otetaan myös yksityisen alan eläkekertymät.