Lykkäyskorotus vanhuuseläkkeessä ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän jälkeen

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen, ETK

  Muutokset edelliseen

  Ohje korvaa aiemman ohjeen "Lykätyn vanhuuseläkkeen määrä" sekä osaltaan "Vanhuuseläkkeen määrä joustavassa eläkeiässä". Ohjeessa on kuvattu lykkäyskorotuksen laskeminen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen alkavaan eläkkeeseen, kun aiemmin lykkäyskorotus laskettiin vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan jälkeen alkavaan eläkkeeseen.

  Eläkelaitos laskee vanhuuseläkkeeseen 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta, jolla henkilö lykkää ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamisaikaa ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavaa kalenterikuukautta myöhemmäksi. Lykkäyskorotuksen saa riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö vai ei.

  Lykkäyskorotus lasketaan ensimmäiseen vanhuuseläkkeeseen asti

  Lykkäyskorotus lasketaan kaikista työsuhteista ja yrittäjätoiminnasta ensimmäisen, yksityiseltä tai julkiselta alalta myönnettävän vanhuuseläkkeen alkamiseen asti. Jos henkilö ottaa maksuun yhdenkin työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen, henkilöllä ei ole enää oikeutta lykkäyskorotukseen.

  Mihin eläkkeeseen lykkäyskorotus kohdistuu?

  Lykkäyskorotusprosentilla korotetaan eläkettä, joka on ansaittu ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

  Ensimmäisen vanhuuseläkkeen jälkeen alkavaan eläkkeeseen tulee lykkäyskorotus vain, jos ensimmäisessä vanhuuseläkkeessä on lykkäyskorotus.

  Miten lykkäysaika määräytyy?

  Lykkäysaika lasketaan ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kalenterikuukauden loppuun.

  Ensimmäisen vanhuuseläkkeen jälkeen alkavassa eläkkeessä lykkäysaika on sama kuin ensimmäisessä eläkkeessä.

  Lykkäysaika lasketaan alkaen ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä, vaikka henkilöllä olisi oikeus vanhuuseläkkeeseen jossain muussa iässä kuin ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäysaika lasketaan alkaen ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä myös silloin, kun työsuhde tai yrittäjätoiminta alkaa ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.

  Mitkä eläkkeet estävät lykkäyskorotuksen?

  Lykkäyskorotuksen estävät työeläkelakien mukaiset eläkkeet, myös esimerkiksi sotilaseläke. Osittainen vanhuuseläke ja osa-aikaeläke eivät estä lykkäyskorotusta.

  Myös maatalousyrittäjien luopumistuki estää lykkäyskorotuksen. Lykkäyskorotukseen ei ole oikeutta myöskään silloin, kun luopumistuen maksu on keskeytetty tai luopumistuki on jätetty lepäämään. Odottava luopumistuki ei estä lykkäyskorotusta.

  Alkanut eläke estää vuoden 2017 sääntöjen mukaisen lykkäyskorotuksen riippumatta siitä, milloin ensimmäinen eläke on alkanut. Jos ensimmäinen vanhuuseläke on alkanut esimerkiksi ennen vuotta 2005, ei työntekijällä ole oikeutta lykkäyskorotukseen muista työsuhteista.

  Lykkäyskorotukseen ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeen ajalta

  Ennen vuotta 2005 alkanut työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeeseen ei lasketa lykkäyskorotusta, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, vaikka työkyvyttömyyseläke muuttuisi vanhuuseläkkeeksi myöhemmin kuin ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäyskorotus voidaan laskea ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämisestä vain ensimmäisen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen alkamiseen asti.

  Jos työkyvyttömyyseläke lakkaa ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän jälkeen ennen työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi, lykkäysajasta vähennetään aika, jolta on maksettu työkyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkeajat vähennetään lykkäysajasta samoin kuin työttömyysetuusajat.

  Mitkä eläkkeet eivät estä lykkäyskorotusta?

  Lykkäyskorotusta eivät estä:

  • osittainen vanhuuseläke
  • osa-aikaeläke
  • eläkkeet, jotka eivät ole työeläkelakien mukaisia eläkkeitä, esimerkiksi kansanedustajan edustajaeläke ja sopeutumiseläke, urheilijaeläkkeet ja ylimääräiset taiteilijaeläkkeet
  • ulkomailta maksettavat eläkkeet, koska ulkomaisen eläkkeen rinnastamisesta työeläkelakien mukaiseen eläkkeeseen ei ole erikseen säädetty
  • kertasuoritettu vanhuuseläke.

  Tarkemmat tiedot

  Yli 63-vuotiaiden 4,5 prosentin karttuma korvasi vuoden 2005 uudistuksessa aikaisemman 65 vuoden iästä tulevan lykkäyskorotuksen. Vuoden 2017 uudistuksessa alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen laskettava lykkäyskorotus korvaa vastaavasti 4,5 prosentin karttuman. Eläkkeen rinnalla eläkettä karttui kuitenkin 4,5 prosentin sijaan 1,5 prosenttia ja tätä vastaavasti vuoden 2017 sääntöjen mukaista lykkäyskorotusta ei saa, jos jokin eläke on alkanut.

  Esimerkki: Lykkäyskorotus useamman työsuhteen tilanteessa

  Lykkäyskorotus lasketaan ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä ansaittuun eläkkeeseen. Jos ensimmäisen vanhuuseläkkeen myöntämisen jälkeen toinen työsuhde jatkuu, jatkuvan työsuhteen osalta lykkäyskorotus lasketaan ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiseen asti.

  Ennen ensimmäistä vanhuuseläkettä alkaneesta ja vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen jatkuvasta työsuhteesta laskettu lykkäyskorotus myönnetään samaan aikaan, kun tästä työsuhteesta myönnetään karttunut eläke.

  Esimerkki: Lykkäyskorotus useamman työsuhteen tilanteessa

  • Alin eläkeikä 64 v
  • Työsuhteesta 1 eläke 64 v 6 kk iässä
  • Työsuhteesta 2 eläke 65 v 6 kk iässä

  Työsuhde 1:

  Ansaittu eläke 64 v 6 kk iässä: 1 000 euroa/kk
  Lykkäyskorotus: 1 000 euroa/kk x 0,4 % x 6 kk = 24 euroa/kk
  Eläke 1 024 euroa/kk (x elinaikakerroin)

  Työsuhde 2:

  Ansaittu eläke 64 v 6 kk iässä: 500 euroa/kk
  Ansaittu eläke ensimmäisen eläkkeen myöntämisen jälkeen: 20 euroa/kk
  Lykkäyskorotus 500 euroa/kk x 0,4 % x 6 kk = 12 euroa/kk
  Eläke 512 euroa/kk + 20 euroa/kk = 532 euroa/kk (x elinaikakerroin)

  Lykkäyskorotusta ei saa työttömyysajalta

  Henkilöllä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen samalta ajalta, jolta henkilö on saanut työttömyysetuutta eli

  • ansiopäivärahaa
  • peruspäivärahaa
  • työmarkkinatukea.

  Oikeutta lykkäyskorotukseen ei ole myöskään ajalta, jolta on maksettu soviteltua työttömyyspäivärahaa.

  Ulkomailta maksettu työttömyysetuus ei estä lykkäyskorotusta.

  Vanhuuseläkeiän täyttämiskuukauden jälkeen maksetut työttömyysetuuspäivät muunnetaan eläkettä laskettaessa täysiksi kuukausiksi seuraavasti:

  • Työttömyyskassan ilmoittamat ansiopäivärahapäivät muunnetaan täysiksi kuukausiksi jakamalla ne 21,5:llä.
  • Kelan ilmoittamat työttömyysetuudet muunnetaan täysiksi kuukausiksi jakamalla vanhuuseläkeiän täyttämiskuukauden jälkeinen työttömyystukiaika 30:llä.

  Vain täydet työttömyyskuukaudet vähentävät lykkäyskorotusta.

  Tarkemmat tiedot

  Tyttömyyskassat ilmoittavat ansiosidonnaisen päivärahan maksupäivät. Kela ilmoittaa peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksuajan kalenterijaksona.

  Esimerkki: Työttömyyskassan ilmoittamien ansiopäiväraha-aikojen vähentäminen lykkäysajasta

  • Syntymävuosi 1954
  • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 v
  • Ansiopäivärahaa 100 päivää 63 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen
  • Eläkkeelle 65-vuotiaana

  Lykkäyskorotus:

  100 / 21,5 = 4 kk 14 pv --> 4 kk vähennetään
  Lykkäysaika 24 kk – 4 kk = 20 kk
  Lykkäyskorotus 20 kk x 0,4 % = 8 %

  Esimerkki: Kelan ilmoittamien työttömyysetuuksien vähentäminen lykkäysajasta

  • Syntymäaika 20.8.1954
  • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 v, täyttää 20.8.2017
  • Työttömarkkinatukiaika 10.7.–30.9.2017
  • Eläkkeelle 65-vuotiaana

  Lykkäyskorotusajasta vähennetään ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämiskuukauden jälkeinen työmarkkinatukiaika:

  1.9.–30.9. = 30 päivää --> 1 kk vähennetään

  Lykkäysaika 24 kk – 1 kk = 23 kk
  Lykkäyskorotus 23 kk x 0,4 % = 9,2 %

   

  Lykkäyskorotus ennen vuotta 1954 syntyneellä

   Ennen vuotta 1954 syntyneellä henkilöllä, jolla ei ole työeläkettä maksussa, lykkäyskorotus lasketaan seuraavasti:

  • Vuosina 1949–1953 syntyneillä henkilöillä eläkettä korotetaan vuoden 2017 säännöin 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään 1.1.2017 myöhemmäksi. Lykkäyskorotus lasketaan kaikkeen ensimmäisen eläkkeen alkamiseen mennessä ansaittuun eläkkeeseen.
  • Vuosina 1940–1948 syntyneillä henkilöillä vanhuuseläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään 68 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Lykkäyskorotus lasketaan 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaittuun eläkkeeseen.
  • Vuonna 1939 ja ennen vuotta 1939 syntyneen henkilön eläkettä korotetaan 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään 65 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Lykkäyskorotus lasketaan 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaittuun eläkkeeseen. Jos uusi eläkeaikainen työsuhde on alkanut vuonna 2005 tai vuoden 2005 jälkeen, lykkäyskorotus lasketaan kuten 1940–1948 syntyneillä henkilöillä.
  • Vuonna 1939 ja ennen vuotta 1939 syntyneellä KuEL:n piiriin kuuluneella henkilöllä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen.

  Vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneellä lykkäyskorotus lasketaan kokonaisuudessaan vuoden 2017 säännöin.

  Esimerkki: Lykkäyskorotus vuonna 1952 syntyneelle henkilölle

  • Syntymäaika 15.6.1952
  • Eläkkeelle 68-vuotiaana

  Eläkettä karttuu 63 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vuoden 2016 loppuun asti 4,5 %. Vuoden 2017 alusta eläkettä karttuu 1,5 % ja lykkäyskorotusaika lasketaan vuoden 2017 alusta alkaen.

  Lykkäyskorotus 16,8 % lasketaan kaikkeen 68 vuoden täyttämiseen mennessä ansaittuun eläkkeeseen.

  Esimerkki: Lykkäyskorotus vuonna 1947 syntyneelle henkilölle, jolla yksi työsuhde jatkuu vuoden 2017 jälkeen

  Ennen vuotta 1949 syntyneillä henkilöillä lykkäyskorotus lasketaan ennen vuotta 2017 kustakin työsuhteesta eläkkeen alkamiseen asti. Vuoden 2017 alusta alkaen henkilöillä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen, jos jostain työsuhteesta on myönnetty vanhuuseläke.