Vilmamenettelyn ja eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyn pääperiaatteet

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  KuEL, VaEL, KiEL lait yhdistettiin julkisen alan eläkelaiksi (JuEL) 1.1.2017 lukien. Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään julkisten alojen vilmaan kuuluvien eläkejärjestelmien osalta JuEL-ansioiden perusteella.

  Viimeisen eläkelaitoksen periaate (vilma) tarkoittaa sitä, että viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) toimii eläkehakemuksen ratkaisevana eläkelaitoksena.

  Vilmalaitos antaa päätösyhdistelmän eläkkeenhakijan vilman piiriin kuuluneiden eläkejärjestelmien eläkkeistä. Eläkkeenhakija saa yhden päätösyhdistelmän kaikkien vilman piiriin kuuluvien työeläkelakien mukaisista eläkkeistä.

  Vilmalaitos hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liittyvät muut tehtävät.

  Vilmamenettelyyn kuuluu yksityisten alojen työeläkejärjestelmä sekä JuEL:iin sisältyvät eläketurvat.

  JuEL koskee

  • valtion palveluksessa olevien eläketurvaa,
  • Kevan jäsenyhteisöjen eli kuntien palveluksessa olevien eläketurvaa,
  • evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevien eläketurvaa, ja
  • Kelan palveluksessa olevien eläketurvaa.
  Tarkemmat tiedot
  Vuoden 2017 alusta lukien kunnallinen eläkelaki (549/2003), valtion eläkelaki (1295/2006), evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (261/2008) ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 13 §:ään perustuvat eläkesäännöt yhdistyivät julkisten alojen eläkelaiksi (81/2016; JuEL). JuEL:ssa vakuutetaan edellä mainituissa laeissa aiemmin vakuutettu eläketurva.

  Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn liittyviä käsitteitä

  Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä käytetään seuraavia käsitteitä:

  • pääasiallinen laitos
  • päätösyhdistelmä
  • seurannaislaitos
  • tarkasteluaika
  • viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos)
  • vilmaeläke
  • vilmakelpoinen eläke
  • vilmamenettely
  • vilmavapaakirjalaitos
  • yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos

  Tarkemmat tiedot

   
  Käsite Määritelmä
  Pääasiallinen laitos Eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tarkasteluaikana sellaisessa tilanteessa, jossa vilmamenettely ei tule sovellettavaksi. 
  Päätösyhdistelmä Eläkepäätösten yhdistelmä, joka sisältää vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeet.
  Seurannaislaitos Vilmatilanteet: Muut päätöksen antavat eläkelaitokset kuin vilmalaitos (vilman ulkopuoliset eläkelaitokset).
  Ei-vilmatilanteet: Muu eläkelaitos kuin pääasiallinen laitos.
  Tarkasteluaika Se kahden vuoden aika, josta työansiot tutkitaan eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen määrittämiseksi.
  Viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) Eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos tilanteissa, joissa henkilö on työskennellyt useamman vilman piiriin kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä.

  Vilmaeläke

  Eläke, jossa on vähintään kahden eri vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeitä.
  Vilmakelpoinen eläke Eläke, joka määräytyy vain yhden vilmamenettelyyn kuuluvan eläkejärjestelmän työskentelyn perusteella. 
  Vilmamenettely Eläkehakemuksen käsittely ja päätöksen antaminen tilanteessa, jossa eläkkeenhakija on työskennellyt vähintään kahden eri vilmamenettelyyn kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä. 
  Vilmavapaakirjalaitos Muu vilmamenettelyn piiriin kuuluva eläkelaitos kuin vilmalaitos.
  Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos.

  Mikä on vilmamenettelyn soveltamisala?

  Vilmamenettely koskee tilanteita, joissa työntekijä tai yrittäjä on ollut sekä yksityisten alojen työeläkelainsäädännön että JuEL:n piirissä.

  Useamman työeläkelain piirissä työskennelleen henkilön eläke on vilmaeläke, vaikka eläkettä ei myönnettäisikään samasta ajankohdasta kuin yhden eläkejärjestelmän mukaisena. 

  Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin

  Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin.

  Päättely tehdään eläkejärjestelmäkohtaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen (vilmaan kuuluvat, JuEL:ssa vakuutetut eläketurvat) välillä.

  Vilmalaitoksena toimii sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita kahden viimeisen kalenterivuoden aikana (tarkasteluaika).

  Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä työansiot korotetaan päättelyhetken tasoon palkkakertoimella ja ansioihin ei tehdä PTEL-vähennystä.

  Tarkemmat tiedot

  Esimerkki: Työansioiden päättely

  Tarkasteluajalla on vakuutettu työansioita sekä yksityisten että julkisten alojen eläkejärjestelmässä ja useammassa eri yksityisten alojen eläkelaitoksessa

  • Yksityisten alojen eläkelaitos 1: TyEL-ansioita 11 000 euroa ja YEL-työtulo 25 000 euroa
  • Yksityisten alojen eläkelaitos 2: TyEL-ansioita 25 000 euroa
  • Keva: JuEL ansioita 45 000 euroa (vanhan KuEL:n ansioita 20 000 euroa + vanhan VaEL:n ansioita 25 000 euroa)

  Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä on vakuutettu ansioita yhteensä 61 000 euroa. Hakemus tulee yksityisten alojen eläkejärjestelmän ratkaistavaksi.

  Yksityisten alojen eläkelaitos 1 on vakuuttanut ansioita yhteensä 36 000 euroa (TyEL ansiot + YEL-työtulo).

  Eläkelaitos 1 on

  • eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos ja
  • toimii vilmalaitoksena.

  Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on eniten työansioita vakuuttanut eläkelaitos

  Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos päätellään työansioiden perusteella.

  Yksityisten alojen ratkaisevana eläkelaitoksena toimii se eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tarkasteluajalla.

  Työansioiden määrästä riippumatta vilmalaitoksena toimii tietyissä tilanteissa Keva, Merimieseläkekassa tai Mela ja yksityisten alojen ratkaisevana eläkelaitoksena Merimieseläkekassa tai Mela

  Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättely ei kaikissa tilanteissa perustu työansioihin.

  Nämä tilanteet liittyvät

  • julkisen alan lisäeläkeosuuteen
  • julkisen alan ammatilliseen eläkeikään
  • julkisen alan henkilökohtaiseen eläkeikään
  • ammatillisen työkyvyttömyysmääritelmän soveltamiseen
  • Melan erityisetuuksiin
  • MEL:n alempaan eläkeikään.

  Keva on aina julkisten alojen vilmalaitos

  Vilmamenettelyyn kuuluvan JuEL:n mukaan vakuutettujen työansioiden osalta vilmalaitos on aina Keva.

  Vilman piiriin kuuluvien JuEL:n mukaisten eri eläketurvien (valtion eläketurva, kunnallinen eläketurva,  evankelis-luterilaisen kirkon eläketurva ja Kelan toimihenkilöiden eläketurva) toimeenpano tapahtuu Kevassa.

  Viimeisenä eläkelaitoksena toimii Keva silloin, kun työansioita on vakuutettu Kevassa yhteensä enemmän kuin yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä.

  Tarkemmat tiedot

  Ennen vuotta 2017 päättely julkisissa työeläkelaeissa oli lakikohtaista. Julkisten alojen vilmaan kuuluvien eläkejärjestelmien osalta vilmalaitoksena toimi tällöin Keva. Julkisten alojen osalta päättely oli kuitenkin samaan tapaan eläkejärjestelmäkohtaista kuin yksityisten alojen eläkejärjestelmän osalta. Valtion eläkejärjestelmä (VaEL), kunnallinen eläkejärjestelmä (KuEL), evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmä (KiEL) ja Kelan toimisuhde-eläkkeet olivat kukin oma eläkejärjestelmänsä.

  Vuoden 2017 alusta lukien KuEL:n, VaEL:n, KiEL:n tai Kelan toimihenkilöitä koskevien eläkesääntöjen mukaan vakuutetut työansiot lasketaan yhteen JuEL:n mukaisiksi työansioiksi vilmalaitosta määriteltäessä.

  Esimerkki: Julkisten alojen vilmalaitoksen päättely ennen vuotta 2017

  Tarkasteluajalla oli vakuutettu työansioita KuEL:n ja VaEL:n mukaan.

  • KuEL-työansioita 30 000 euroa
  • VaEL-työansioita 55 000 euroa

  VaEL:n mukaan vakuutettuja työansioita oli eniten. Päätösyhdistelmän antoi Keva. Rekisteriteknisesti (esimerkiksi hakemuksen viritys) vilmalaitos oli Valtiokonttori.

  Eläkettä maksava eläkelaitos myöntää yleensä uuden eläkkeen

  Eläkettä tai luopumistukea maksava eläkelaitos on yleensä vilmalaitos silloin, kun eläkkeensaajalle myönnetään uusi eläke.

  Pääsääntö on, että vilmaeläkkeen tai vilmakelpoisen eläkkeen jälkeen myönnettävä uusi eläke on vilmaeläke. Eläkkeensaajalle

  • vanhuuseläkettä,
  • työkyvyttömyyseläkettä,
  • työuraeläkettä,
  • osa-aikaeläkettä, tai
  • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

  maksava eläkelaitos hoitaa vilmalaitoksen tehtävät, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai vanhuuseläkettä saavalle myönnetään uusi vanhuuseläke.

  Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä

  Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikana eniten

  • Suomen Pankin eläkesäännön,
  • ortodoksisesta kirkosta annetun lain
  • Ahvenanmaan maakuntalain
  • tai vilmaan kuulumattoman erityiseläkkeen perusteella.

  Tarkemmat tiedot

  Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on tarkasteluaikana vakuutettu eniten jonkin muun sellaisen eläkesäädöksen perusteella, jota toimeenpantaessa ei noudateta viimeisen eläkelaitoksen periaatetta. Näitä muita eläkkeitä kutsutaan erityiseläkkeiksi. 

  Vilmamenettelyn piiriin eivät kuulu seuraavat erityiseläkkeet:

  • valtioneuvoston ja kansanedustajien eläkkeet
  • tasavallan presidentin eläke
  • europarlamentaarikkojen eläkkeet
  • valtion taiteilija-apurahoihin perustuvat eläkkeet
  • muut julkisten alojen eläkkeet, jotka eivät perustu rekisteröityihin palvelussuhteisiin.

  Jos työansioita on tarkasteluajalla vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä tai erityiseläkkeeseen oikeuttavan työskentelyn perusteella, vilmamenettelyä ei sovelleta seurannaisratkaisujenkaan osalta. Näin menetellään myös niissä tilanteissa, joissa henkilö ei hae eläkettä tällaisesta vilmamenettelyn piiriin kuulumattomasta työskentelystä.

  Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

  Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn, kun kertasuoritetun eläkkeen jälkeen haetaan uutta eläkettä.

  Jos eläke on kertasuoritettu ja myöhemmin haetaan uutta eläkettä, eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään uutta eläkettä haettaessa työansioiden perusteella.

  Yksityisten alojen rekisteröidyt lisäeläkkeet ja vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

  Yksityisten alojen rekisteröidyt TEL- ja YEL -lisäeläkkeet ja yksityisten alojen vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn.

  Eläkelaitokset voivat kuitenkin sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta, jos vilmamenettelyn noudattamatta jättäminen on eläkehakemuksen käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

  Tarkemmat tiedot

  Esimerkki: Työansioiden perusteella vilmalaitos olisi Keva, hakijalla on TEL-lisäeläketurvaa

  Eläkkeenhakijalla on työuran aikana vakuutettu työansioita JuEL:n (KuEL:n) mukaan ja TyEL:n (TEL:n) mukaan. Tarkasteluajalla on vakuutettu eniten työansioita JuEL:n mukaan, jolloin vilmalaitokseksi määräytyisi ansioiden perusteella Keva. Eläkehakemuksen käsittely ja lisäturvan laskenta edellyttävät selvittelytyötä yksityisten alojen eläkelaitoksessa. Päätöksen antoon tulisi tarpeetonta viivytystä, jos TEL-lisäeläketurva myönnettäisiin Kevasta.

  Keva ja yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voivat sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta. Keva antaa päätöksen julkisten alojen eläketurvasta ja yksityisten alojen eläkelaitos yksityisten alojen eläketurvasta.

  Eläkelaitokset voivat sopia, mikä eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen 

  Jos eläkehakemuksen käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, eläkelaitokset voivat sopia, että

  • vilmamenettelyä noudatetaan tilanteessa, jossa vilmamenettelyä ei lain mukaan olisi noudatettava
  • vilmalaitoksen tehtävät hoitaa jokin muu eläkelaitos kuin säädösten perusteella määräytyvä eläkelaitos
  • vilmamenettelyä ei noudateta.

  Jos sopimismahdollisuutta käytetään, eläkkeenhakijalle on ilmoitettava, mikä eläkelaitos käsittelee eläkkeenhakijan eläkeasian.

  Eläkelaitoksen tulee selvittää sopimisen vaikutukset rekistereiden toimintaan. 

  Eläketurvakeskuksen ratkaisuvalta toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittelyssä

  Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen ratkaisemaan eläkehakemuksen, Eläketurvakeskus ratkaisee asian eläkelaitoksen hakemuksesta.

  Eläketurvakeskuksen päätökseen toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittämisestä ei saa hakea muutosta.

  Ennen vuotta 2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnetyt eläkkeet eivät kuulu vilmamenettelyyn

  Vuonna 2004 vilmamenettely laajentui julkisten alojen eläkejärjestelmiin. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen vilmamenettelyn voimaantulosäännöstä sovelletaan edelleen.

  Vilmamenettelyä ei sovelleta hakijan omassa eläkkeessä seuraavissa tilanteissa:

  • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa tai eläkkeenhakijalla on oikeus saada ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella omaan työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa eläkettä.
  • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista eläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea.
  • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnettyä ja sittemmin keskeytettyä eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen.  

  Mikä on ei-vilma perhe-eläke?

  Vilmamenettelyä ei sovelleta perhe-eläkkeessä, jos edunjättäjä sai kuollessaan sellaista eläkettä, johon ei ole sovellettu vilmamenettelyä.

  Mikä on vilmapäätösyhdistelmä?

  Vilmapäätösyhdistelmä on vilmamenettelyn piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkepäätösten yhdistelmä. Kunkin eläkejärjestelmän itsenäisyys säilyy päätöksenteossa.

  Vilmalaitos ei anna juridisesti päätöstä toisen eläkejärjestelmän eläkkeestä, vaan muun eläkejärjestelmän päätös sisältyy vilmalaitoksen yhteenvetopäätökseen.

  Vilmapäätösyhdistelmässä on päätösosa ja laskelmaosa.

  Vilmapäätösyhdistelmän päätösosassa ilmoitettavia tietoja

  Päätösosassa eläkelaitos ilmoittaa eläkepäätöksen tosiasiaperustelut ja oikeudelliset perustelut.

  • Tosiasiaperusteluna ilmoitetaan päätöksen perusteena olevat pääasialliset syyt.
  • Oikeudellisena perusteluna ilmoitetaan ratkaisun perusteena olevat säännökset ja määräykset.

  Päätösyhdistelmään liitetään valitusosoitus.

  Tarkemmat tiedot

  Päätösosan perustiedot

  • Päätösosassa kerrotaan vireilletulo-, päätös- ja postituspäivämäärä, päätösnumero sekä eläkkeenhakijan henkilötiedot.
  • Päätösyhdistelmässä ilmoitetaan eläkelaji ja eläkkeen alkaminen.
  • Kuntoutustukea koskevassa päätöksessä kerrotaan eläkkeen päättymisajankohta. 
  • Jos eläkelaitos antaa samalla päätösyhdistelmällä päätöksen eläkkeestä, jonka osat alkavat eri ajankohdasta, kaikki alkamisajat ilmoitetaan erikseen. Kun eläkkeen eri osat alkavat eri aikaan, alkamisajankohtien yhteydessä ilmoitetaan paitsi tuolloin alkavan eläkkeen osan määrä, myös eläkkeen kokonaismäärä.
  • Eläkkeen määrä merkitään euroissa/kk eläkkeen alkamishetken tasossa.
  • Päätösosassa mainitaan säännökset ja sovelletut lainkohdat niissä tapauksissa, joissa hakijan hakemus on hylätty.
  • Kun päätöksessä on myönnetty eläke eläkehakemuksen mukaisena, päätösosaan merkitään ainoastaan sovelletut säännökset.

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitettavia tietoja

  Laskelmaosassa toistetaan eläkkeensaajan nimi ja henkilötunnus sekä päätöksen antopäivämäärä.

  Laskelmaosa suositellaan jaettavaksi siten, että laskelmassa erotetaan

  • 31.12.2004 mennessä olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke
  • 1.1.2005 alkaen olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke.

  Laskelmaosassa kerrotaan, että eläkkeen perusteena olevat ansiot ja eläkkeet on tarkistettu hinta- ja palkkatasossa tapahtuneiden muutosten mukaan eläkkeen alkamishetken tasoon.

  Ansiot on suositeltavaa ilmoittaa myös ansaintavuoden tasossa, jotta vakuutetun on mahdollista tarkistaa eläkkeen perusteena olevat ansionsa. Ansiot voivat olla joko työntekijän työeläkevakuutusmaksulla vähennettyjä tai vähentämättömiä.

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 31.12.2004 asti

  31.12.2004 asti karttuneen eläkkeen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Laskelmassa ilmoitetaan eläkkeen perusteena oleva ansiotoiminta.
  • Laskelmassa ilmoitetaan eläkepalkka.
  • Laskelmassa ilmoitetaan kustakin ansiotoiminnasta karttunut eläke.

  Ansiotoiminnasta laskelmassa ilmoitetaan työnantajan nimi tai ansiotoiminta yksilöidään muulla tavoin (esim. yrittäjätoiminta).

  Ansiotoiminnasta ilmoitetaan alkamis- ja päättymisaika sekä eläkepalkka eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL -työskentelystä sekä julkisen alan lyhytpalvelusta ilmoitetaan työskentelyvuodet ja työskentelystä karttunut eläke.

  Julkisen alan työskentelyn keskeytykset voidaan ilmoittaa joko keskeytystä sisältävän palvelun jälkeen tai erikseen laskelmaosan lopussa.

  Tiedot ansiotoiminnasta voidaan ilmoittaa laskelmassa ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle tai kronologisessa järjestyksessä palvelusuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.

  Tarkemmat tiedot

  Ansiotoiminta voidaan päätösyhdistelmällä ryhmitellä joko eri eläkejärjestelmien mukaan tai kronologisessa järjestyksessä.

  ETK suosittelee, että ansiotoiminnan ilmoittamisessa päätösyhdistelmissä käytetään seuraavia periaatteita.

  Ansiotoiminta ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmien mukaan:

  • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta ilmoitetaan laskelmalla ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle.
  • Se eläkelaitos, joka tekee päätösyhdistelmän, voi ilmoittaa omat tietonsa ensin.
  • Työsuhteesta ilmoitetaan työnantajan nimi ja kunnallisesta palvelussuhteesta työnantajana ollut kunta tai muu jäsenyhteisö.
  • Valtion palvelussuhteista vapaakirjasanomalla ilmoitetaan työnantajan nimi siinä muodossa kuin se on rekisteriin merkitty.
  • Valtiotyönantajan nimeä ei tarvitse ilmoittaa päätösyhdistelmässä sellaisenaan, vaan vilmalaitos voi päättää, kuinka asian ilmoittaa.
  • LEL:n ja TaEL:n osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
  • Kirkon osalta ilmoitetaan viimeinen työnantaja, jos työskentely on jatkunut keskeytyksettä.
  • Julkisen alan lyhytpalvelusten osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
  • Työ- tai palvelussuhteesta tai yrittäjätoiminnasta näytetään alkamis- ja päättymisaika. Eläkkeen perusteena olevana ansiona ilmoitetaan eläkepalkka ja työtulo euroina kuukaudessa.
  • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
  • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
  • Julkisen palvelussuhteen keskeytysajat (esim. virkavapaat) voidaan merkitä kyseisen palvelussuhteen alle. Palvelussuhteen keskeytykset voidaan merkitä myös laskelmaosan loppuun kohtaan, jossa ilmoitetaan se ansiotoiminta, josta ei kartu eläkettä.

  Ansiotoiminta kronologisessa järjestyksessä:

  • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta voidaan ilmoittaa laskelmalla aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.
  • Yksityisen alan työskentelystä ilmoitetaan työnantajan nimi.
  • Valtion työskentelyn osalta työnantajan nimen tilalle voidaan merkitä valtion palvelu.
  • YEL:n osalta laskelmalle voidaan merkitä  yrittäjätoiminta ja MYEL:n osalta maatalousyrittäjätoiminta.
  • Mikäli julkisten alojen työskentelyyn liittyy keskeytyksiä, keskeytykset voidaan merkitä kyseisen työskentelyjakson jälkeen.
  • Laskelmaan merkitään kustakin työskentelystä eläkkeeseen oikeuttava aika, eläkkeen perusteena ollut ansio ja karttunut eläke.
  • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
  • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 1.1.2005 alkaen

  Vuodesta 2005 alkaen ansiotoiminta voidaan ilmoittaa joko eläkejärjestelmittäin eriteltynä tai kronologisessa järjestyksessä.

  Tarkemmat tiedot

  Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi työ- ja palvelussuhteista:

  • työnantaja
  • kunkin vuoden vuosiansio
  • ansiot kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta yhteensä
  • kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta karttunut eläke

  Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi yrittäjätoiminnasta:

  • kunkin yrittäjäjakson työtulo/vuosi
  • yrittäjäjakson vuosityötulot yhteensä
  • yrittäjäjaksosta karttunut eläke

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan eläkkeeseen tulevat korotukset ja vähennykset

  Yhteenlaskettujen eläkkeiden summan jälkeen merkitään erikseen eläkkeeseen tehtävät korotukset ja vähennykset.

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosaan tehdään yhteenveto

  On suositeltavaa, että eläkelaitos ilmoittaa laskelmassa yhteenvedon.

  Yhteenvedossa kerrotaan

  • eläkkeen määrät erikseen yksityisiltä aloilta, valtiolta, kunnalta, evankelis-luterilaiselta kirkolta sekä Kelan toimisuhteista
  • eläkkeiden yhteismäärä.

  Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen

  Laskelmaosan lopussa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen.

  Miten tuleva aika ilmoitetaan vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa?

  Viimeisen työskentelyn ansiotietoja, joiden perusteella tulevan ajan palkka muodostuu, ei laskelmalla eritellä.

  Vilmapäätösyhdistelmien erityistilanteet

  Eläkelaitos voi antaa eri ajankohdista alkavista eläkkeistä eri päätökset

  Vilmaeläkkeet voivat alkaa eri aikaan ja vilmalaitoksen tulee antaa eläkkeestä kaksi tai useampia päätöksiä.

  Esimerkiksi vanhuuseläkkeet voivat alkaa eri ajankohdista, kun eläkkeenhakijalla on yhden tai useamman, mutta ei kaikkien, eläkejärjestelmän mukaisessa vanhuuseläkkeessään alennettu eläkeikä.

  Tarkemmat tiedot

  Vanhuuseläkkeet eri ajankohdasta

  Kun eri eläkejärjestelmissä on erilainen vanhuuseläkeikä, eläkkeistä annetaan erilliset päätökset.

  Ensimmäinen päätös, jos päätös sisältää vain yhden järjestelmän eläkkeen, ei ole vilmapäätösyhdistelmä. Eläke on kuitenkin vilmakelpoinen eläke. Kun toisen järjestelmän eläke myönnetään myöhemmästä ajankohdasta, toinen päätös on vilmapäätösyhdistelmä. Tässä päätösyhdistelmässä mainitaan paitsi sen eläkkeen määrä, joka tällä päätöksellä myönnetään, myös tällä päätöksellä myönnettävän eläkkeen ja aikaisemmin myönnetyn eläkkeen yhteismäärä.

  Päätösyhdistelmän laskelmaosassa ei toisteta ensimmäisellä päätöksellä myönnetyn eläkkeen laskelmaa, vaan päätösyhdistelmän laskelmaosaan otetaan eläkelaskelma vain uudesta eläkkeestä.

  Työkyvyttömyyseläkkeen vilmaneuvottelusta kerrotaan päätösyhdistelmässä

  Vilmaneuvottelun piiriin kuuluvissa työkyvyttömyyseläkepäätöksissä ilmoitetaan, että Keva on pyytänyt arvion eläkkeenhakijan työkyvystä yksityisten alojen eläkelaitokselta.

  Perhe-eläkkeen päätösyhdistelmällä huomioitavia asioita

  Leskeneläkkeen laskelmalla esitetään leskeneläkkeen vähentämiseen liittyvät tiedot ja leskeneläkkeen vähentämisessä käytetty lesken laskennallisen eläkkeen määrä.

  Perhe-eläkkeen korotuksen ajankohta ja prosentti ilmoitetaan samoin kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

  Perhe-eläkepäätösyhdistelmässä kerrotaan edunjättäjän kuolinpäivä.

  Päätösosassa voidaan mainita leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden kokonaismäärät sekä perhe-eläkkeen alkamisaika.

  Milloin eläkkeelläoloaika ilmoitetaan päätösyhdistelmällä?

  Mikäli henkilölle tulee myöhemmin myönnettäväksi eläke siten, että eläkkeelläoloajasta on karttunut uutta eläkettä, ilmoitetaan eläkkeelläoloaika ja eläkkeelläoloajasta karttunut eläke laskelmalla.

  Vilmalaitos voi antaa päätöksen selvistä hylkäyksistä ilman vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan

  Vilmalaitos voi päätösyhdistelmällään hylätä niin sanotut selvät hylkäykset ilman, että vilmalaitos pyytää vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan.

  Tarkemmat tiedot

  Yksityisten alojen työskentelyjen selvät hylkäykset

  • TEL-työsuhde on päättynyt ennen 8.7.1961
  • TEL-työsuhde tai yrittäjätoiminta on päättynyt alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005, eikä työsuhteeseen liity tulevan ajan oikeutta
  • MEL-palvelussuhde on päättynyt ennen 1.6.1956
  • YEL- tai MYEL -toiminta on päättynyt ennen 1.1.1970

  Kunnallisten palvelussuhteiden selvät hylkäykset

  • Kunnallinen palvelus alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005
  • Alle 4 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.7.1971 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
  • Alle 1 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.1.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
  • Kaikki kunnalliset palvelussuhteet ovat päättyneet ennen 8.7.1961

  Valtion palvelussuhteiden selvät hylkäykset

  • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
  • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967, eikä hakijalla ole myöhempää yli kuukauden kestävää valtion palvelusta
  • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aiempaan VEL-palvelukseen
  • Kaikki VEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

  Kelan toimisuhdepalvelusten selvät hylkäykset

  • Alle 21-vuotiaana palveltu aika ennen vuotta 2005
  • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 31.12.1966 eikä henkilöllä ole 1.1.1967 jälkeen yhtään vähintään yhden kuukauden pituista palvelussuhdetta

  Kirkon palvelussuhteiden selvät hylkäykset

  • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
  • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967
  • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aikaisempaan KiEL-palvelukseen
  • Kaikki KiEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

  Kokonaishylkäys

  • Kun vilmalaitos antaa eläkkeen kokonaishylkäyksen, ei vapaakirjalaitoksen kantaa tai tietoja tarvitse selvittää.