Återkallande av dispens i EU-fall

  Julkaisuaika 20.04.2016, Julkisuus: Julkinen

  Det ska alltid finnas ett särskilt skäl för att återkalla ett A1-intyg som beviljats med stöd av en dispens.

  Retroaktivt återkallande av dispens

  Om man retroaktivt önskar återkalla ett A1-intyg som har beviljats med stöd av en dispens ska för detta finnas ett särskilt skäl. Om en arbetsgivare påvisar att en arbetstagare mitt under dispenstiden utomlands har bytt anställning till ett utländskt företag som inte hör till koncernen i fråga, ska dispensen återkallas retroaktivt från den tidpunkt när arbetstagaren har anställts av det utländska företaget. Då ska Pensionsskyddscentralen meddela myndigheten i arbetslandet att dispensen återkallas.

  Återkallande av dispens framåt i tiden

  Ett A1-intyg som har beviljats med stöd av en dispens kan återkallas framåt i tiden, om det påvisas att omständigheterna har förändrats efter ansökningstidpunkten. En sådan förändring i omständigheterna är exempelvis att en arbetstagare har börjat arbeta för ett utländskt företag med band till det utsändande bolaget. Arbetstagaren har då ingått ett nytt arbetsavtal med det utländska bolaget och har efter utstationeringen inte för avsikt att återgå till att vara anställd av den utsändande arbetsgivaren i Finland.

  Dispens som återkallas av myndigheten i arbetslandet

  Också myndigheten i arbetslandet kan återkalla en dispens som den har beviljat. Eftersom det i sista hand är myndigheten i arbetslandet som avgör huruvida en dispens ska beviljas, kan denna också återkalla en dispens exempelvis om den anser att avgörandet har varit felaktigt eller grundat sig på felaktiga uppgifter.

  Mera

  Exempel: Dispens som återkallats av myndigheten i arbetslandet

  En italiensk myndighet hade beviljat dispens för en arbetstagare som sänts ut från Finland. Senare meddelade den italienska myndigheten att den återkallar sitt samtycke, eftersom det framgått att arbetstagaren med det italienska dotterbolaget ingått ett anställningsavtal som gäller tills vidare. A1-intyget som utfärdats med stöd av dispensen återkallades.