Työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeeseen on päivitetty ikäraja, josta kertakorotuksen voi aikaisintaan saada. Ohjeen esimerkkien kalenterivuosia on päivitetty uudemmiksi.

  Nuorena työkyvyttömäksi tulleen eläkkeensaajan työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään kertakorotus sen kalenterivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta.

  Kertakorotuksen voi saada aikaisintaan

  • 23-vuotiaana TyEL:n, MEL:n ja JuEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen
  • 24-vuotiaana YEL:n ja MyEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

  Kertakorotusta ei myönnetä, jos työkyvyttömyyseläke alkaa 50 vuoden iän täyttämisvuoden jälkeen.

  Esimerkki: Kertakorotuksen ajankohta

  Työkyvyttömyyseläke on alkanut 1.3.2011. Eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 täyttä kalenterivuotta vuoden 2016 loppuun mennessä, joten kertakorotus tehdään 1.1.2017.

  Kertakorotusprosentti määräytyy iän mukaan

  Maksussa olevien työeläkkeiden yhteismäärä kerrotaan kertakorotusprosentilla, jonka suuruus määräytyy eläkkeensaajan iän mukaan korotushetkellä eli korotusvuoden alussa 1. tammikuuta.

  Täysi kertakorotus on 25 prosenttia eläkkeen määrästä. Täyden kertakorotuksen saa eläkkeensaaja, joka korotushetkellä on 23–31-vuotias (yrittäjä 24–31-vuotias). Yli 31-vuotiailla kertakorotus pienenee 1,0 prosenttiyksiköllä kutakin ikävuotta kohden. Jos eläkkeensaaja korotushetkellä on 55-vuotias, kertakorotusprosentti on 1,0.

  Korotushetkellä yli 55 vuotta täyttäneen eläkkeensaajan eläkkeeseen ei tehdä kertakorotusta.

  Jos eläkkeensaaja on syntynyt 1.1., kertakorotusprosentti määräytyy sen iän mukaan, mitä eläkkeensaaja tuona päivänä täyttää.

  Tarkemmat tiedot

  Kertakorotus lasketaan työntekijän maksussa olevien työeläkelakien mukaisten eläkkeiden yhteismäärän perusteella. Kertakorotusta ei lisätä TEL-lisäeläketurvan mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

  Kertakorotus lisätään myös vuoden 2004 säännöin myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kertakorotus tehtiin ensimmäisen kerran vuoden 2010 alussa.

  Kertakorotus lisätään eläkkeeseen vain kerran, mutta se säilyy eläkkeessä niin kauan kuin eläkettä maksetaan.

  Kertakorotus ei pienennä kansaneläkkeen määrää.

  Työkyvyttömyyseläkkeen määrän muuttuminen kertakorotuksen johdosta on rinnastettavissa eläkkeen indeksitarkistukseen. Siitä ei tarvitse antaa päätöstä, jollei eläkkeensaaja sitä nimenomaisesti vaadi.

  Kertakorotusprosentti iän mukaan

  Ikä korotusvuoden alussa Korotusprosentti
  23/24–31 25
  32 24
  33 23
  34 22
  35 21
  36 20
  37 19
  38 18
  39 17
  40 16
  41 15
  42 14
  43 13
  44 12
  45 11
  46 10
  47 9
  48 8
  49 7
  50 6
  51 5
  52 4
  53 3
  54 2
  55 1
  56 0

  Entisin perustein myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus

  Kun työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, 5 kalenterivuoden aika lasketaan ensimmäisen työkyvyttömyyseläkkeen alkamisesta. Jos 5 kalenterivuoden täyttyessä työkyvyttömyyseläke ei ole maksussa, kertakorotus lasketaan sen hetken mukaisesti, kun se olisi laskettu, jos työkyvyttömyyseläke olisi jatkunut yhdenjaksoisesti. Tällöin kertakorotus lisätään entisin perustein myönnettävään työkyvyttömyyseläkkeeseen heti työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa.

  Esimerkki: Työkyvyttömyyseläke entisin perustein ja kertakorotus

  • Henkilö on tullut työkyvyttömäksi 35-vuotiaana vuonna 2009
  • Työkyvyttömyyseläke on alkanut sairausvakuutuslain mukaisen ensisijaisuusajan jälkeen 36-vuotiaana 1.7.2010
  • Työkyvyttömyyseläkettä on maksettu ensin kuntoutustukena 2 vuoden ajan 30.6.2012 asti
  • Sen jälkeen henkilö on kuntoutunut vuoden ajaksi
  • Työkyvyttömyyseläke on myönnetty entisin perustein 1.7.2013 alkaen 30.6.2015 saakka ja entisin perustein uudestaan 1.2.2017 alkaen
  Eläkeaika Työssäoloaika
  1.7.2010 - 30.6.2012 1.7.2012 - 30.6.2013
  1.7.2013 - 30.6.2015 1.7.2015 - 31.1.2017
  1.2.2017 - -

  Viisi kalenterivuotta ensimmäisen työkyvyttömyyseläkkeen alkamisesta tulee täyteen 1.7.2015. Henkilö on seuraavan vuoden alussa (1.1.2016) 41-vuotias, jolloin kertakorotus on 15 prosenttia. Kertakorotus lisätään entisin perustein 1.2.2017 myönnettävään työkyvyttömyyseläkkeeseen.

  Työkyvyttömyyseläkkeen määrä indeksitarkistusten jälkeen on 1 517,85 euroa/kk vuonna 2017. Kertakorotuksen jälkeen työkyvyttömyyseläke on 1.2.2017 alkaen 1 517,85 x 15 % = 1 745,53 euroa/kk.

  Kuntoutusrahan jälkeen entisin perustein myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus

  Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein kuntoutusrahan jälkeen, myös kuntoutusraha-aika lasketaan eläkeajaksi määriteltäessä eläkkeensaajan oikeutta kertakorotukseen.

  Esimerkki: Kertakorotus entisin perustein myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen

  • Henkilö on saanut kuntoutusrahaa ajalla 1.9.2011-31.5.2012.
  • Henkilölle on 1.10.2013 alkaen myönnetty työkyvyttömyyseläke entisin perustein kuntoutusrahan jälkeen.

  Työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään kertakorotus 1.1.2017 alkaen, jos henkilö tuolloin on alle 56-vuotias.

  Kertakorotus ja kuntoutuskorotus

  Jos eläkkeeseen kertakorotushetkellä maksetaan kuntoutuskorotusta, kuntoutuskorotukseen ei tule kertakorotusta. Siten kertakorotusprosentilla kerrotaan työkyvyttömyyseläkkeen määrä, jossa ei ole kuntoutuskorotusta.

  Jos eläkkeeseen on tehty kertakorotus ja eläkkeensaaja sen jälkeen menee kuntoutukseen, lasketaan kuntoutuskorotus kertakorotuksen sisältävästä eläkkeestä.

  Jos kertakorotus ja kuntoutuskorotus lasketaan eläkkeeseen samalla hetkellä, tehdään ensin eläkkeen kertakorotus. Sen jälkeen kuntoutuskorotus lasketaan tästä kertakorotetusta eläkkeestä.

  Jos kuntoutusrahaa maksetaan yli 5 vuoden ajalta, myös kuntoutusrahaan lisätään kertakorotus sen vuoden alusta, johon mennessä kuntoutusrahan alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta. Kertakorotusprosentilla kerrotaan koko kuntoutusrahan määrä.

  Kertakorotus, kun eläkkeessä on otettu huomioon LITA-etuus

  Kertakorotus lasketaan eläkkeensaajan maksussa olevien työeläkkeiden yhteismäärän perusteella. Jos eläkkeeseen on tehty LITA-vähennys, kertakorotus lasketaan vähennetyn eläkkeen määrän perusteella ja lisätään vähennetyn eläkkeen määrään.

  Kertakorotus lisätään myös vuoden 2004 säännöin laskettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kertakorotus lasketaan vuoden 2004 säännöin yhteensovitetusta eläkkeestä ja lisätään yhteensovitettuun eläkkeeseen.

  Työeläkkeen kertakorotus ei aiheuta eläkkeeseen uutta LITA-vähennystä/yhteensovitusta.

  Kertakorotus ja kertasuoritettu työkyvyttömyyseläke

  Jos toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke kertasuoritetaan, samalla maksetaan kertasuorituksena myös työkyvyttömyyseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke. Kertasuoritettuun eläkkeeseen ei lisätä kertakorotusta.

  Jos kertasuorituksena on maksettu vuoden 2004 säännösten mukainen toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke, sen jälkeen myönnettävä vanhuuseläke lasketaan uudelleen. Tällöin kertasuoritetun työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olleet vapaakirjat tarkistetaan ensin vuoden 2004 tasoon puoliväli-indeksillä. Tästä ne tarkistetaan vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Koska eläke lasketaan uudelleen, eläkkeeseen ei lisätä kertakorotusta.