Takaisin

  Kuntoutusetuudet työeläkekuntoutuksessa

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

  Kuntoutusraha

  Kuntoutusrahaan on oikeus niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana työeläkekuntoutuja on estynyt tekemästä ansiotyötä työeläkekuntoutuksen vuoksi.

  Kuntoutusrahaan on oikeus vain aktiivisen kuntoutuksen ajalta.

  Kuntoutusraha opiskelun ja työhönvalmennuksen loma-ajalta voidaan maksaa 1 lomakuukaudelta

  Suositus on, että useamman lukukauden kestävän opiskelun loma-ajalta ja vähintään 1 vuoden kestävän työhönvalmennuksen loma-ajalta maksetaan kuntoutusrahaa 1 lomakuukauden ajan.

  Tarkemmat tiedot

  Jos kuntoutusohjelmana myönnetty opiskelu kestää useamman lukukauden ajan, eläkelaitos voi maksaa pidemmiltä loma-ajoilta kuntoutusrahaa 1 lomakuukauden ajalta.

  Jos työhönvalmennus kestää vähintään 1 vuoden ja työhönvalmennukseen sisältyy loma-aikaa, eläkelaitos voi maksaa kuntoutusrahaa 1 lomakuukauden ajan.

  Loma-ajalta ei ole oikeutta kuntoutusavustukseen, koska kyse ei ole eri kuntoutusjaksojen välisestä ajasta.

  Tarkemmat tiedot

  Kuntoutusrahakuukauden jälkeiselle loma-ajalle opiskeleva kuntoutuja ohjataan etsimään työpaikka.

  Eläkelaitos voi tukea lomakauden työskentelyä työkokeiluna, jollei kuntoutuja saa palkallista työtä.

  Kuntoutuja voi myös opiskella lomajakson aikana. Kun kuntoutusohjelmaansa toteuttavan kuntoutujan opiskelu kestää usean lukukauden ajan, pääsääntö on, että pidemmältä loma-ajalta maksetaan kuntoutusraha 1 lomakuukaudelta.

  Kuntoutusraha kuntoutustuen jälkeen

  Jos kuntoutustukea saanutta henkilöä ei voida pitää työkyvyttömänä, kuntoutustukea ei jatketa.

  Jos työkyvyttömyyden uhka kuitenkin on edelleen olemassa, eläkelaitos myöntää työeläkekuntoutuksen ajaksi kuntoutusrahan. Edellytyksenä on, että työkyvyttömyyden uhkaa voidaan torjua työeläkekuntoutuksen keinoilla.

  Kuntoutusavustuksena maksettava kuntoutusraha

  Kuntoutusavustus on harkinnanvarainen etuus

  Eläkelaitos voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutusrahaa kuntoutusavustuksena

  • työeläkekuntoutuksen odotusajalta
  • työeläkekuntoutuksen väliaikojen ajalta ja
  • työeläkekuntoutuksen suunnitelman laatimisen ajalta.

  Oikeus kuntoutusavustukseen on ainoastaan silloin, kun aktiivinen kuntoutus ei ole käynnissä ja henkilölle ei makseta palkkaa tai hänen toimeentuloaan ei ole turvattu muilla etuuksilla, esimerkiksi sairauspäivärahalla tai työttömyyspäivärahalla.

  Tarkemmat tiedot

  Kuntoutusavustus odotusajalle

  Kun kuntoutujalla on todettu olevan oikeus kuntoutukseen, mutta aktiivinen kuntoutus ei ole vielä käynnistynyt, kuntoutujalla on oikeus harkinnanvaraiseen kuntoutusavustukseen. 

  Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta odotusajalle voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun kuntoutuja opiskelupaikan saatuaan odottaa opiskelun alkamista. Odotusajan kuntoutusavustus voi olla tarpeen myös niissä tilanteissa, joissa työn tekeminen ennen kuntoutuksen alkamista ei ole terveydentilan kannalta suotavaa.

  Kuntoutusavustus eri kuntoutusjaksojen väliselle ajalle

  Eläkelaitos voi myöntää kuntoutusavustusta myös erillisten kuntoutusjaksojen väliselle ajalle.

  Kuntoutusavustus työeläkekuntoutuksen suunnitelman laatimisen ajalle

  Eläkelaitos voi myöntää kuntoutusavustusta työeläkekuntoutuksen suunnitelman laatimisen ajalle. Avustuksen myöntäminen kuntoutussuunnitelman laatimisen ajaksi edellyttää aina, että hakijalla on todettu oikeus työeläkekuntoutukseen.

  Kuntoutusavustus työllistymisen tukemiseksi

  Yrittäjäeläkelakien ja julkisten alojen eläkelain perusteella eläkelaitos voi myöntää kuntoutusavustusta myös työllistymisen tukemiseksi.

  Kuinka pitkäksi ajaksi eläkelaitos myöntää kuntoutusavustuksen?

  Kuntoutusavustukseen on oikeus 3 kalenterikuukaudelta kalenterivuotta kohden erikseen laskettuna

  • kuntoutuksen odotusajalta ja
  • kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta.

  Kun kuntoutusavustukseen on oikeus kuntoutuksen odotusajalta tai kuntoutuksen väliajoilta, kuntoutusavustukseen on oikeus enintään 3 kuukaudelta kalenterivuotta kohden kummankin avustuksen osalta erikseen.

  3 kuukauden aikaa voidaan soveltaa myös silloin, kun eläkelaitos myöntää avustuksen työeläkekuntoutuksen suunnitelman laatimiseksi.

  Jos työeläkekuntoutuksen toteutumisen kannalta on perusteltua, eläkelaitos voi myöntää kuntoutusavustusta myös 3 kuukautta pidemmälle ajalle.

  Työkyvyttömyyseläkkeensaajan kuntoutuskorotus

  Työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea saavalla henkilöllä on työeläkekuntoutuksen ajalta oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutuskorotukseen.

  Kuntoutuskorotukseen on oikeus yleensä vain, jos kuntoutustoimenpide kestää ainakin 1 kalenterikuukauden ajan.

  Työeläkelakien mukaan eläkelaitos voi myöntää kuntoutuskorotuksen myös 1 kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos aktiivinen kuntoutus kestää alle 1 kuukauden.