EU-pensionens belopp

  Julkaisuaika 14.07.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Anvisningen har preciserats angående beräkningssystemen vid räkningen av pensionsbeloppet som meddelas till FPA.

  Pensionen räknas på två sätt

  Om en person (pensionssökanden eller i fråga om familjepension förmånslåtaren) har varit försäkrad i två eller flera EU-länder, räknas hans eller hennes pension enligt grundförordningen på två olika sätt:

  • Genom att räkna den nationella pensionen (oberoende förmån) enligt Finlands arbetspensionslagstiftning eller som en nationell pension enligt förordningen.
  • Genom att räkna det teoretiska pensionsbeloppet och därefter det faktiska, pro rata-pensionsbeloppet.

  Pensionen räknas som nationell och pro rata-pension, fastän personen ännu inte skulle ansöka om pension från ett annat EU-land.

  Beloppet av intjänad pension och pensionsdelen med höjd intjäningsprocent i den teoretiska pensionen som ligger till grund för pro rata-pensionen multipliceras med livslängds-koefficienten. Pensionsdelen för återstående tid multipliceras inte med livslängdskoefficienten.

  Pensioner enligt den nationella lagstiftningen räknas skilt för sig i fråga om alla finska arbetspensioner. Deras sammanlagda belopp jämförs med den pro rata-pension som beräknats som en helhet enligt EU-reglerna utifrån uppgifterna i det finska pensionssystemet. Pensionssökanden beviljas den större pensionen.

  Hur beaktas tilläggspensionsskyddet?

  Då det gäller arbetspension från den privata sektorn tas endast grundskyddet i pensionen enligt den nationella lagstiftningen med i jämförelsen, eftersom även pro rata-pensionen är i enlighet med grundskyddet. Tilläggspensionsskyddet fogas efter jämförelse antingen till den nationella pensionen eller pro rata-pensionen från den privata sektorn.

  Då det gäller arbetspension från den offentliga sektorn ska bestämmelserna om tilläggspensionsskydd i tillämpliga delar även beaktas i beräkningen av den teoretiska pensionen.

  När är den nationella pensionen minst lika stor som pro rata -pensionen?

  Den nationella pensionen är i allmänhet större eller lika stor som pro rata -pensionen, om

  • försäkringsperioder i andra EU-länder inte har behövts för fastställandet av inkomsterna för återstående tid
  • det inte görs avdrag för LITA-förmån i pensionen
  • personen inte har arbetat i ett annat EU-land i en ålder som berättigar till höjd intjäningsprocent
  • personen har arbetat i ett annat EU-land längre än 12 månader.

  När är det möjligt att avstå från pro rata -beräkningen?

  EU-länderna kan avstå från att göra en pro rata -beräkning i följande situationer:

  • Om en förmån enligt den nationella lagstiftningen (oberoende förmån) alltid är minst lika stor som pro rata -pensionen. För sådana fall redogörs i bilaga VIII (del 1) i grundförordningen
  • Om tidsperioden saknar relevans för beräkningen av förmånen. Även för dessa fall redogörs i bilaga VIII (del II). I allmänhet avses med dessa avgiftsbaserade och fonderade system.

  Då det gäller Finland finns det ingen anteckning i bilaga VIII, och därför är det inte möjligt att avstå från att göra en pro rata -beräkning då arbetspensionen innehåller pension från ett annat EU-land.

  Mera

  Även om benämningen oberoende förmån har använts om den förmån som fastställs enligt den nationella lagstiftningen i grundförordningen, används inom arbetspensionssystemet fortfarande termen nationell pension.

  Nationell pension enligt förordningen är pension som uträknas på basis av arbetspensionslagstiftningen i Finland.

  Vid beräkningen av nationell pension enligt förordningen beaktas bestämmelserna om förhindrande av sammanträffande.

  I den nationella pensionen får nationella bestämmelser om förhindrande av sammanträffande tillämpas för att hindra överlappande återstående tid. Då pensionsdelen för återstående tid har delats enligt antalet försäkringsperioder i Finland i proportion till alla försäkringsperioder i EU-länderna, är det fråga om en nationell pension enligt förordningen.

  Bestämmelserna i grundförordningen begränsar också tillämpandet av de nationella bestämmelserna om avdrag för LITA-förmåner. På så sätt kan även nationell pension med LITA-avdrag vara en nationell pension enligt förordningen.

  En rent nationell pension är en pension som räknas uteslutande med stöd av Finlands nationella lagstiftning.

  För beräkningen av pro rata-pensionens belopp räknas först beloppet av den teoretiska pensionen. Vid beräkningen av den teoretiska pensionen beaktas alla försäkringsperioder som försäkrats i olika EU-länder och som ska beaktas i beräkningen av pensionen som om arbetet skulle ha utförts i Finland.

  Vid beräkningen av pro rata-pensionen

  • divideras den teoretiska pensionen med alla försäkringsperioder i EU-länderna som ska beaktas i beräkningen och
  • multipliceras med försäkringsperioderna i Finland.

  Pensionen ska räknas som pro rata-pension även då personen ännu inte ansöker om pension från ett annat EU-land eller då det andra landet inte beviljar pension.

  Teoretisk pension:

  Pro rata-pension:

  Jämställande av förmåner, inkomster, omständigheter och händelser

  EU:s förordningar om social trygghet förutsätter likvärdiga förmåner, inkomster, omständigheter eller händelser.

  Med likvärdiga förmåner avses följande situationer:

  • Om socialskyddsförmåner och inkomster har vissa rättsverkningar enligt lagstiftningen i ett EU-land, ska motsvarande förmåner eller inkomster som förvärvats enligt ett annat EU-lands lagstiftning beaktas när bestämmelserna tillämpas.
  • Om rättsverkningar uppstår genom vissa omständigheter eller händelser enligt lagstiftningen i ett EU-land, ska det aktuella EU-landet beakta liknande omständigheter eller händelser som inträffar i ett annat EU-land som om dessa hade inträffat inom det egna territoriet.

  Med tanke på arbetspensionerna är det av betydelse att omständigheter och händelser betraktas som likvärdiga bl.a. vid fastställandet av en persons rätt till höjd intjäningsprocent i EU-pensionen.

  Mera

  Likvärdiga inkomster, omständigheter och händelser enligt grundförordningen tillämpas emellertid inte då man fastställer inkomsterna för återstående tid för beräknande av den teoretiska pensionen. I bilaga XI till grundförordningen (Särskilda bestämmelser om tillämpningen av medlemsstaternas lagstiftningar) ingår en bestämmelse om Finland, enligt vilken det vid beräkningen av pro rata-pensionen för uträkningen av inkomsterna för återstående tid enligt finsk lagstiftning, i de fall då personen har pensionsförsäkringsperioder som grundar sig på arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat under en del av referensperioden enligt finsk lagstiftning, ska beaktas att inkomsterna för återstående tid är lika med summan av inkomsterna under den del av referensperioden som avser Finland, dividerad med antalet månader under vilka det fanns försäkringsperioder i Finland under referensperioden.

  Beloppet av pro rata-pensionen och den teoretiska pensionen som FPA behöver

  Tills vidare är åldern för FPA:s ålderspension är 65 år. Då FPA räknar ut egen pension beaktas den del av arbetspensionerna som personen har tjänat in efter fyllda 63 års ålder före 1.1.2017.

  Arbetspensionen som meddelas till FPA får inte innehålla

  • uppskovsförhöjning som utbetalas efter lägsta pensionsåldern
  • uppskovsförhöjning enligt den gamla lagstiftningen
  • förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension
  • pension som intjänats på basis av StPEL-förmån
  • engångsförhöjning av invalidpension
  • rehabiliteringstillägg
  • barntillägg
  • höjning på grund av samordning av folkpensionens basdel (basdelsförhöjning).

  De finländska arbetsbaserade försäkringsperioderna bestäms utifrån årsinkomsterna. Vid beräkningen av ålderpension beaktas försäkringsperioder i Finland och andra EU-länder till slutet av pensionsfallsåret, men vid beräkningen av partiell ålderpension beaktas försäkringsperioderna till slutet av året som föregår pensionsfallsåret. Vid beräkningen av invalidpension beaktas försäkringsperioderna till slutet av året före pensionsfallsåret om pensionen innehåller återstående tid. Ifall invalidpensionen inte innehåller återstående tid beaktas försäkringsperioderna till slutet av pensionsfallsåret.

  Den gemensamma pensionsberäkningsprogramvaran Yhella räknar beloppet på den teoretiska pensionen som FPA behöver vid EU-fall.

  Vid beräkningen av ålderspension, även partiell ålderspension, räknar pensionsanstalterna beloppet av pro rata -pensionen till FPA manuellt själva eller med hjälp av de egna systemen.

  När det är fråga om invalidpension, arbetslivspension eller familjepension får FPA pensionsbeloppet från uppgifter som finns i Bertta-registret.

  Mera

  I inledningssatsen (punkt 43) i grundförordningen 883/2004 och i bilaga XI finns det en specialbestämmelse om beräkningen av den finska folkpensionen och beaktande av inkomsterna. Med stöd av specialbestämmelsen får FPA beakta arbetspensioner som intjänats i ett annat EU-land som inkomst i folkpensionen på motsvarande sätt som de finska arbetspensionerna. I dessa fall behöver FPA inte uppgifter om beloppet av den teoretiska arbetspensionen.

  FPA behöver uppgifter om den teoretiska pensionen i de situationer, där man tillämpar de tidigare gällande förordningarna om social trygghet 1408/71 och 574/72. FPA behöver uppgifter om den teoretiska pensionen också i familjepensionsfall, på vilka man tillämpar de nuvarande förordningarna om social trygghet 883/2004 och 987/2009.