Engångsförhöjning av invalidpensionen

  Julkaisuaika 06.11.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Anvisningen har preciserats med uppgiften om att engångsförhöjningen också läggs till rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd.

  För en pensionstagare som blivit arbetsoförmögen vid unga år läggs en engångsförhöjning till invalidpensionen från ingången av det kalenderår fram till vilket det har gått fem kalenderår sedan pensionen började.
   

  Tidigast kan man få engångsförhöjningen

  • vid 23 års ålder i invalidpension enligt ArPL, SjPL och OffPL
  • vid 24 års ålder i invalidpension enligt FöPL och LFöPL.

  Engångsförhöjningen läggs också till rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd som löper vid tidpunkten för engångsförhöjningen.

  Engångförhöjning beviljas inte om invalidpensionen börjar efter att personen fyllt 50 år.

  Exempel: Tidpunkt för engångsförhöjningen

  Invalidpensionen har börjat 1.3.2011. Fram till slutet av 2005 har det gått fem hela kalenderår sedan pensionen började, vilket innebär att engångsförhöjningen görs 1.1.2017.

  Procentsatsen för engångsförhöjningen bestäms enligt åldern

  De löpande arbetspensionernas sammanlagda belopp multipliceras med procentsatsen för engångsförhöjningen, som bestäms utgående från pensionstagarens ålder vid tidpunkten för förhöjningen, dvs. den 1 januari det år då förhöjningen görs.

  Full engångsförhöjning är 25 procent av pensionsbeloppet och beviljas en pensionstagare som vid förhöjningstidpunkten är 23–31 år (företagare 24-31 år). Efter det minskar engångsförhöjningen med 1,0 procentenheter för varje levnadsår. Om pensionstagaren är 55 år vid förhöjningstidpunkten, är förhöjningsprocenten 1,0.

  För pensionstagare som är över  55 år vid förhöjningstidpunkten läggs ingen engångsförhöjning till pensionen .

  Om pensionstagaren är född 1.1, bestäms procentsatsen för engångsförhöjningen enligt den ålder som pensionstagaren uppnår den dagen.

   

  Mera

  Engångsförhöjningen räknas ut på basis av det sammanlagda beloppet av arbetstagarens löpande pension-er enligt arbetspensionslagarna. Engångsförhöjning läggs inte till en invalidpension enligt APL-tilläggspensionsskyddet.

  Engångsförhöjning läggs också till invalidpension som beviljats enligt bestämmelserna år 2004. Engångsförhöjning betalades ut första gången i början av 2010.

  Förhöjningen läggs till pensionen endast en gång, men den kvarstår i pensionen så länge som pension utbetalas.

  Engångsförhöjningen minskar inte folkpensionen.

  En ändring i invalidpensionens belopp på grund av engångsförhöjningen kan jämställas med en indexför-höjning av pensionen. Något beslut behöver inte ges, såvida inte pensionstagaren uttryckligen kräver det.

  Procentsats för engångsförhöjningen enligt ålder

  Ålder vid ingången av förhöjningsåret Procentsats
  23/24–31 25
  32 24
  33 23
  34 22
  35 21
  36 20
  37 19
  38 18
  39 17
  40 16
  41 15
  42 14
  43 13
  44 12
  45 11
  46 10
  47 9
  48 8
  49 7
  50 6
  51 5
  52 4
  53 3
  54 2
  55 1
  56 0

  Engångsförhöjning av invalidpension som beviljats på tidigare grunder

  Då invalidpension beviljas på tidigare grunder, räknas tiden på fem kalenderår från det när den första pensionen började. Om invalidpension inte utbetalas när fem kalenderår uppnås, räknas engångsförhöj-ningen enligt den tidpunkt som den hade räknats, om pensionen skulle ha fortsatt oavbruten. I sådant fall läggs engångsförhöjningen till pension som beviljas på tidigare grunder genast när den börjar.

  Exempel: Invalidpension på tidigare grunder och engångsförhöjning

  • En person har blivit arbetsoförmögen som 35-åring år 2009.
  • Pensionen har börjat efter den primärtid som avses i sjukförsäkringslagen när personen var 36 år den 1 juli 2010.
  • Pension har först utbetalats som rehabiliteringsstöd i två år fram till 30.6.2012.
  • Efter det har personen rehabiliterats i ett års tid
  • Pension har därefter beviljats på tidigare grunder från 1.7.2013 fram till 30.6.2015 och på nytt på tidigare grunder fr.o.m. 1.2.2017.
  Tid med pension Tid i arbete
  1.7.2010 - 30.6.2012 1.7.2012 - 30.6.2013
  1.7.2013 - 30.6.2015 1.7.2015 - 31.1.2017
  1.2.2017 - -

  Den 1 juli 2015 har det gått fem kalenderår sedan den första pensionen började. Personen fyller 41 år i början av följande år (1.1.2016) och då är engångsförhöjningen 15 procent. Engångsförhöjningen räknas 1.2.2017 på den pension som beviljas på tidigare grunder.

  Pensionen uppgår efter indexjusteringar till 1 517,85 euro/mån. år 2017. Efter engångsförhöjningen uppgår pensionen fr.o.m. 1.2.2017 till 1 517,85 x 15 % = 1 745,53 euro/mån.

  Engångsförhöjning av invalidpension som beviljats på tidigare grunder efter rehabiliteringspenning

  Om invalidpension beviljas på tidigare grunder efter rehabiliteringspenning, räknas även rehabiliteringspenningtiden som pensionstid då pensionstagarens rätt till engångsförhöjning fastställs. 

  Exempel: Engångsförhöjning av pension som beviljats på tidigare grunder 

  • En person har fått rehabiliteringspenning under tiden 1.9.2011–31.5.2012.
  • Hen har beviljats invalidpension på tidigare grunder efter rehabiliteringspenning fr.o.m. 1.10.2013.

  På invalidpensionen görs en engångsförhöjning fr.o.m. 1.1.2017, om personen då är under 56 år.

  Engångsförhöjning och rehabiliteringstillägg

  Om rehabiliteringstillägg betalas på pensionen vid förhöjningstidpunkten, betalas ingen engångsförhöjning på rehabiliteringstillägget. Således höjs invalidpensionsbeloppet utan rehabiliteringstillägg med engångsförhöjningsprocenten.

  Om en engångsförhöjning lagts till pensionen och pensionstagaren deltar i rehabilitering efter det, räknas rehabiliteringstillägget på den pension som inkluderar engångsförhöjning.

  Om en engångsförhöjning och ett rehabiliteringstillägg ska räknas till pensionen vid samma tidpunkt, görs engångsförhöjningen först. Sedan beräknas rehabiliteringstillägget på den engångsförhöjda pensionen.

  Om rehabiliteringspenning betalas i över fem år, höjs även rehabiliteringspenningen med en engångsförhöjning från ingången av det år fram till vilket det har gått fem kalenderår sedan rehabiliteringspenning började utbetalas. Hela rehabiliteringspenningbeloppet multipliceras med engångsförhöjningsprocenten.

  Engångsförhöjning och rehabiliteringspenning

  Om rehabiliteringspenning betalas i över fem år, höjs även rehabiliteringspenningen med en engångsförhöjning från ingången av det år fram till vilket det har gått fem kalenderår sedan rehabiliteringspenning började utbetalas. Hela rehabiliteringspenningbeloppet multipliceras med engångsförhöjningsprocenten.

  Engångsförhöjning då en s.k. LITA-förmån beaktats

  Engångsförhöjningen räknas på basis av pensionstagarens sammanlagda löpande arbetspensioner. Om det gjorts ett avdrag i pensionen enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring, dvs. ett s.k. LITA-avdrag, räknas engångsförhöjningen på basis av det avdragna pensionsbeloppet och läggs till detta pensionsbelopp.

  Engångsförhöjningen läggs även till invalidpension som räknats enligt bestämmelserna 2004. Engångsförhöjningen räknas på den samordnade pensionen enligt bestämmelserna 2004 och läggs till den samordnade pensionen.

  Engångsförhöjning och invalidpension som betalas i form av ett engångsbelopp

  Om invalidpension som beviljats tillsvidare betalas i form av ett engångsbelopp, betalas även ålderspension som beviljas efter invalidpension som ett engångsbelopp. Pension som betalas i form av ett engångsbelopp höjs inte med en engångsförhöjning.

  Om invalidpension som beviljats tillsvidare enligt bestämmelserna 2004 har betalats i form av ett engångsbelopp, omräknas den ålderspension som beviljas efter det. De fribrev som ligger till grund för en invalidpension som betalats i form av ett engångsbelopp justeras först till nivån år 2004 med ett halvvägsindex. Efter det justeras de med lönekoefficienten till nivån för det år ålderspensionen börjar. Eftersom pensionen omräknas, läggs ingen engångsförhöjning till pensionen.