Takaisin

  Apurahansaajan eläketurvan järjestäminen

  Julkaisuaika 01.01.2018, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2018 tasoon.

  Apurahansaajan MYEL-vakuutus otetaan Melasta

  MYEL:n mukaan vakuuttamisvelvollisen apurahansaajan tulee ottaa itselleen apurahatyöskentelystä MYEL:n mukainen vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela). Vakuutus on otettava 3 kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta.

  Mela vahvistaa apurahansaajalle apurahatyöskentelystä MYEL-vakuutuksen

  Mela vahvistaa apurahansaajalle apurahatyöskentelystä MYEL-vakuutuksen vakuutuspäätöksellä.

  Vakuutuspäätöksellä vahvistetaan  

  • apurahansaajan MYEL-vakuutuksen voimassoloaika tietylle työskentelyajalle (vakuutusaika) ja
  • apurahansaajalle apurahan perusteella määritelty vuotuinen MYEL-työtulo.

  Mela vahvistaa vakuutuksen

  • apurahan myöntäjän Melalle tekemän apurahailmoituksen perusteella tai
  • apurahansaajan eläkelaitokselle esittämän apurahapäätöksen perusteella. 

  Jos apurahansaajalle myönnetyn apurahan määrä ei ilmene apurahan myöntäjän päätöksestä tai ilmoituksesta, apurahansaajan on esitettävä muu selvitys apurahan määrästä.

  Jokaisesta vakuuttamisvelvollisuuden edellytykset täyttävästä apurahasta tehdään oma MYEL-vakuutus kyseisellä apurahalla työskentelyn ajaksi.

  Tarkemmat tiedot

  Jos apurahansaaja harjoittaa apurahalla työskentelyn lisäksi maatalousyrittäjätoimintaa, vakuutus maatalousyrittäjätoiminnasta ja työskentelystä apurahansaajana vahvistetaan erikseen.

  Apurahatyöskentelyn alkaminen ja päättyminen   

  Apurahansaajan työskentelyn katsotaan alkavan ja päättyvän apurahan myöntäjän apurahapäätöksessä tai apurahailmoituksessa mainitun työskentelyajan mukaisesti.

  Jos apurahapäätöksessä tai apurahailmoituksessa ei ole mainintaa työskentelyajasta, apurahalla työskentelyn katsotaan alkavan apurahansaajan ilmoittamana alkamispäivänä ja päättyvän apurahansaajan ilmoittamana päättymispäivänä. 

  Apurahansaajan apurahalla työskentelyn katsotaan aina kuitenkin alkavan aikaisintaan apurahan myöntämispäivästä lukien.

  Apurahansaajan vuotuisen MYEL-työtulon vahvistaminen 

  Mela vahvistaa vakuutuspäätöksellä apurahansaajalle apurahan perusteella vuotuisen MYEL-työtulon. Työtulo määritellään vuotuisena työtulona, vaikka apurahalla työskentely kestäisi alle vuoden. 

  Tarkemmat tiedot

  Apuraha muutetaan vuotuiseksi työtuloksi siten, että ensin vähennetään apurahasta mahdollinen materiaali- ja muita kuluja varten myönnetty osuus. Tämän jälkeen jäljelle jäävä, itse työskentelyä varten myönnetty apuraha jaetaan työskentelyaikaan sisältyvien päivien lukumäärällä ja näin saatu rahamäärä kerrotaan 360:llä. Täysissä kalenterikuukausissa katsotaan olevan 30 päivää ja täysissä kalenterivuosissa 360 päivää. Vuotuinen työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

  Jokaisen MYEL-vakuuttamisen edellytykset täyttävän apurahan osalta vahvistetaan oma vuotuinen MYEL-työtulo.

  Tarkemmat tiedot

  Jokaisen vakuuttamisen edellytykset täyttävän apurahan osalta vahvistetaan oma vuotuinen työtulo, vaikka apurahat olisi myönnetty samalle tai osittain samalle työskentelyajanjaksolle. Näin ollen aiemmassa vakuutuksessa vahvistettua vuotuista työtuloa ei myöskään tarkisteta uuden apurahan perusteella, vaan uuden vakuuttamisedellytykset täyttävän apurahan perusteella tehdään uusi vakuutus ja vahvistetaan erillinen vuotuinen työtulo.

  Jos  apurahansaaja harjoittaa apurahalla työskentelyn lisäksi maatalousyrittäjätoimintaa, vahvistetaan työtulot erikseen maatalousyrittäjätoiminnan ja apurahalla työskentelyn perusteella.

  Jos apurahansaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke, työtuloksi vahvistetaan eläketapahtumasta alkaen työtulo, joka vastaa apurahansaajan toimintaa apurahansaajana hänen työkykynsä huomioon ottaen. Apurahansaajan on esitettävä eläkelaitokselle selvitys siitä, missä määrin apurahansaaja työskentelee apurahalla työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla.

  Apurahansaajalle vahvistetun vuotuisen MYEL-työtulon mukaan peritään apurahansaajan työeläkevakuutusmaksu ja lasketaan apurajansaajan MYEL:n mukaan eläke. Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksutaso vastaa maatalousyritäjien työeläkevakuutusmaksutasoa.

  Vakuutuksen ottaminen apurahatyöskentelystä takautuvasti

  Apurahatyöskentelystä voidaan ottaa MYEL-vakuutus takautuvasti enintään kulumassa olevalle ja sitä välittömästi edeltäneelle kalenterivuodelle.

  Tarkemmat tiedot

  Edellä mainittu takautuva vakuuttaminen ei koske ennen 1.1.2009 myönnettyjä, mutta 1.1.2009 alkaen vakuuttamisen edellytykset täyttäviä apurahoja. Tällaisten ennen vuotta 2009 myönnettyjen apurahojen osalta vakuutus voidaan ottaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta, mutta kuitenkin aikaisintaan 1.1.2009 alkaen tai työskentelyn alkamisesta alkaen, jos työskentely on alkanut 1.1.2009 jälkeen.

  Apurahansaajan MYEL-vakuutuksen keskeyttäminen

  Apurahansaajan apurahatyöskentelyn perusteella otettu MYEL-vakuutus voidaan keskeyttää apurahansaajan hakemuksesta, jos apurahalla työskentely keskeytyy vähintään 4 kuukauden ajaksi apurahansaajan

  • muun ansiotyön
  • sairauden
  • kuntoutuksen
  • lapsen syntymän
  • alle kolmevuotiaan lapsen hoidon
  • asevelvollisuuden
  • siviilipalveluksen tai
  • muun näihin verrattavan syyn vuoksi.

  Vakuutuksen keskeyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että

  • apurahansaaja on ilmoittanut keskeytyksestä apurahan myöntäjälle ja tämä on kirjallisesti hyväksynyt työskentelyn keskeyttämisen ja
  • vakuutuksen voimassaoloa on jäljellä vähintään 4 kuukautta siitä ajankohdasta lukien, josta vakuutus tulee keskeyttää.

  Vakuutus keskeytetään säädettyjen edellytysten täyttyessä sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona apurahalla työskentely keskeytyy.

  Vakuutus voidaan keskeyttää, vaikka apurahalla työskentely ei ole jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Tällöin vakuutus keskeytetään 4 kuukauden kuluttua vakuutuksen alkamisesta.

  Apurahansaajan MYEL-vakuutuksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen

  Kun keskeytys on päättynyt, vakuutusta jatketaan apurahansaajan hakemuksesta vakuutuspäätöksen mukaiselle jäljellä olevalle, vähintään 4 kuukauden työskentelyajalle. Apurahansaajalle vahvistettu työtulo säilyy samana kuin ennen keskeytystä.

  Tarkemmat tiedot

  Kansainvälisissä tilanteissa vakuutuksen jatkamista koskevat erityiset säännökset, jotka riippuvat siitä, tapahtuuko esimerkiksi keskeytyksen aikana tehty muu ansiotyö EU-/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa vaiko muussa ns. sopimuksettomassa maassa.

  Apurahansaajan MYEL-vakuutuksen päättäminen kesken vakuutusajan 

  Apurahansaajan apurahatyöskentelyn perusteella otettu MYEL-vakuutus päätetään vakuutuspäätöksessä vahvistettua työskentelyaikaa aikaisemmin, jos vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty.

  Vakuutus voidaan päättää esimerkiksi sen vuoksi, että apurahansaaja on lopettanut apurahalla työskentelyn tai apurahansaaja ei enää muuten ole vakuuttamisvelvollinen.

  Vakuutus päätetään takautuvasti siihen päivään, jolloin vakuuttamisen edellytykset eivät enää täyty.

  Apurahansaajan MYEL-vakuuttamisen valvonta

  Mela valvoo apurahansaajien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä.

  Tietojen antaminen apurahansaajien vakuuttamisen valvontaa varten

  Apurahansaaja on velvollinen antamaan Melalle tietoja vakuuttamisen valvontaa varten.

  Apurahansaaja on velvollinen viipymättä antamaan Melalle tiedot vähintään 4 kuukauden työskentelyajalle myönnetyn ja vähintään 1 276,05 euron (vuoden 2018 tasossa) suuruisen apurahan turvin aloittamastaan työskentelystä.

  Apurahansaajan on ilmoitettava Melalle myös vakuutetun työskentelyn aikana hänelle myönnetyistä uusista ilmoitusvelvollisuuden rajat täyttävistä apurahoista ja MYEL:n mukaisesti vakuutetun apurahalla työskentelyn päättymisestä.

  Apurahapäätöksessä mainitun henkilön pitää ilmoittaa Melalle myös työryhmässä työskentelevien henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jos apuraha on myönnetty työryhmälle.

  Apurahan myöntäjän on ilmoitettava Melalle, kun apurahan myöntäjä on myöntänyt apurahansaajalle vähintään 1 276,05 euron (vuoden 2018 tasossa) suuruisen apurahan vähintään 4 kuukauden työskentelyajalle.

  Apurahan myöntäjän on tehtävä ilmoitus Melalle kirjallisena sähköisesti tai postitse viimeistään 3 kuukauden kuluessa apurahan maksamisen alkamisesta.

  Apurahansaajan pakkovakuuttaminen apurahatyöskentelystä MYEL:n mukaan

  Jos apurahansaaja laiminlyö velvollisuutensa vakuuttaa apurahatyöskentely MYEL:n mukaan, eikä apurahansaaja Melan kehotuksestakaan ota vakuutusta, Mela voi pakkovakuuttaa apurahansaajan MYEL:n mukaisesti.  

  Apurahansaaja voidaan pakkovakuuttaa takautuvasti kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltäneeltä kalenterivuodelta.

  Tarkemmat tiedot

  Apurahansaajalta ei kuitenkaan peritä laiminlyöntikorotusta. Apurahansaajiin ei sovelleta myöskään säännöksiä, jotka koskevat työeläkevakuutusmaksun perintää ns. toissijaisilta vakuutusmaksuvelvollisilta.

  Tarkempia tietoja apurahansaajan eläketurvan järjestämisestä 

  Tarkempia tietoja apurahansaajien eläketurvan järjestämisestä saa Melasta Melan Internet-sivuilta, Melan apurahansaajille tarkoitetusta palvelunumerosta 029 435 2650 ja sähköpostiosoitteesta vakuutus(at)mela.fi.

  Apurahansaajien vakuuttamisen edellytyksistä kansainvälisissä tilanteissa saa tietoa Eläketurvakeskuksesta EU-/ETA-maiden, Sveitsin ja sosiaaliturvasopimusmaiden osalta ja Kelasta muiden maiden osalta.