Livslängdskoefficienten på invalidpensionen

  Julkaisuaika 15.05.2018, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Anvisningen har kompletterats med information om att livslängdskoefficienten tillämpas på hela invalidpensionen från och med år 2027.

  Vid beräkningen av invalidpensionen multipliceras den intjänade pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för pensionsfallsåret. I den intjänade pensionen ingår inte pensionsdelen för återstående tid.

  Livslängdskoefficienten tillämpas inte på den återstående tidens pensionsdel. För en invalidpension vars pensionsfall inträffat före år 2027 står pensionsdelen för återstående tid permanent utanför tillämpningen av livslängdskoefficienten. Livslängdskoefficienten börjar tillämpas på hela invalidpensionen från och med år 2027, när ålderskullenss lägsta pensionsålder knyts till den förväntade livslängden.

  Om invalidpensionen beviljas på nya grunder tillämpas den livslängdskoefficient som gäller för pensionsfallsåret för pensionen som beviljas på nya grunder.

  Om invalidpensionen beviljas på tidigare grunder, är livslängdskoefficienten i kedjan av pensioner som beviljats på tidigare grunder fortfarande på den nivå som gällde för den första pensionen eller året då rehabiliteringsansökan blev anhängig.

  Även på invalidpensionen för en person som omfattas av militärpensionssystemet tillämpas livslängdskoefficienten enligt ovan nämnda sätt.

  Mera

  Livslängdskoefficienten inverkan är lindrigare på invalidpension än på ålderspension. Livslängdskoefficienten har ändå desto större inverkan på invalidpensionens belopp ju närmare ålderspensionsåldern personen är när han eller hon blir arbetsoförmögen.

  I fråga om invalidpension tillämpas livslängdskoefficienten endast på en del av pensionen. Dessutom bestäms koeifficenten inte enligt pensionstagarens egen ålderskull, utan enligt den förväntade livslängden för en äldre ålderskull. Om livslängden fortsätter att växa, så som har förutspåtts, skulle koefficienten för invalidpensionstagarens egen årskull ta mer av pensionen.

  Livslängdskoefficienten börjar tillämpas på hela invalidpensionen, dvs. också på pensionsdelen för återstående tid, när ålderskullens lägsta pensionsålder knyts till den förväntade livslängden. Den lägsta pensionsåldern stiger utifrån den förväntade livslängden med början från och med ålderskullen som fötts år 1965, då också beräkningssättet för livslängdskoefficienten ändras så att den minskande effekten mildras. Första gången som hela invalidpensionen justeras med livslängdskoefficienten är när pensionsfallet sker år 2027.

  Exempel: Tillämpning av livslängdskoefficienten på invalidpension

  • Födelseår 1967
  • pensionsfallsåret för invalidpensionen inträffar år 2017
  • livslängdskoefficienten 0,962 (uppskattning)
  • den intjänade pension fram till utgången av året närmast före pensionsfallsåret är 1 000 euro/mån
  • pensionen för återstående tid är 1 300 euro/mån.

  Invalidpension:
  1 000 euro/mån x 0,962 + 1 300 euroa/mån = 2262,00 euro/mån.

  Då det har gått fem kalenderår sen pensionen började, läggs en engångsförhöjning till pensionen. Om pensionen fortsätter till pensionsåldern, ändras den till en lika stor ålderspension, och pensionen justeras inte på nytt med livslängdskoefficienten. Om pensionstagaren har arbetat under pensioneringen, läggs den pension som tjänats in för det arbetet till invalidpensionen. Man måste ansöka om detta. Den pensionstida tillväxten justeras med den livslängdskoeifficient som fastställts för denna ålderskull.