Pensionsåldrarna för olika åldersklasser

  Julkaisuaika 04.01.2019, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Anvisningen har uppdaterats med den målsatta pensionsåldern enligt den fastställda livslängdskoefficienten för dem som fötts år 1957. Anvisningen har uppdaterats med pensionsåldersprognoserna utgående från Statistikcentralens befolkningsprognos år 2018.

  De som är födda före år 1955 har 63 år som lägsta ålder för ålderspension. Med början från dem som är födda år 1955 höjs den lägsta pensionsåldern med 3 månader för varje åldersklass, tills pensionsåldern är 65 år. Åldersklassens lägsta pensionsålder är 65 år för dem som är födda 1962-1964.

  Åldersklassens lägsta pensionsålder anpassas till den förväntade livslängdens förändring

  Den lägsta pensionsåldern för åldersklasser födda år 1965 eller senare anpassas till förändringen av den förväntade livslängden. Den nedre åldersgränsen för partiell ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension ändras med lika många månader som åldersklassens lägsta ålder för ålderspension.

  Åldersgränserna justeras genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet, genom vilken åldersklassens lägsta ålder för ålderspension, åldersgränsen för partiell ålderspension och åldersgränsen för arbetslivspension fastställs för det år under vilket personen fyller 62 år. År 2027 beräknas den lägsta pensionsåldern för en åldersklass för första gången enligt den förväntade livslängdens förändring.

  En lägsta pensionsålder som fastställts enligt den förväntade livslängden tillämpas för första gången år 2030. På partiell ålderspension kan en åldersgräns som ändrats på basis av den förväntade livslängden tillämpas för första gången år 2027 och på arbetslivspension år 2028.

  Slutåldern för återstående tid är den lägsta pensionsåldern som fastställts för åldersklassen

  För dem som är födda före år 1965 är slutåldern för återstående tid i invalidpension den lagstadgade lägsta pensionsåldern för åldersklassen.

  För den som är födda år 1965 eller senare, vilkas lägsta pensionsålder inte ännu har fastställts, är slutåldern för återstående tid den lägsta pensionsåldern för den åldersklass som är närmast personens födelseår. Fram till år 2027 är den närmaste fastställda pensionsåldern för personer födda år 1965 eller senare 65 år, som är den lägsta pensionsåldern som fastställts för dem som är födda år 1964.

  Mera

  I invalidpension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser är slutåldern för återstående tid 65 år och i invalidpension som beviljats enligt 2005 års bestämmelser 63 år.

  Fastställda och prognostiserade pensionsåldersgränser

  Åldersgränserna för ålderspension, partiell ålderspension och arbetslivspension i tabellen nedan är prognoser från och med dem som är födda år 1965. Den målsatta pensionsåldern är en prognos från och med dem som är födda år 1957. Prognoserna grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018. I tabellen har prognoserna kursiverats.

  Den målsatta pensionsåldern har beräknats ända till den åldersklass som är född år 1986. Den målsatta pensionsålder för dem som är yngre än så skulle överstiga den lagstadgade övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

  År då årsklassen fyller 62 år Födelseår Åldersklassens lägsta ålder
  för ålderspension
  Målsatt
  pensionsålder
  Åldersgräns
  för partiell ålderspension

  Åldersgräns för arbetslivspension

  Övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten
  2010 1948 63 år - - - 68
  2011 1949 63 år - 61 år* - 68
  2012 1950 63 år - 61 år* - 68
  2013 1951 63 år - 61 år* - 68
  2014 1952 63 år - 61 år* - 68
  2015 1953 63 år - 61 år* - 68
  2016 1954 63 år 63 år 9 mån 61 år* - 68
  2017 1955 63 år 3 mån 64 år 1 mån 61 år 63 år 68
  2018 1956 63 år 6 mån 64 år 5 mån 61 år 63 år 68
  2019 1957 63 år 9 mån 64 år 9 mån 61 år 63 år 68
  2020 1958 64 år 65 år 1 mån 61 år 63 år 69
  2021 1959 64 år 3 mån 65 år 5 mån 61 år 63 år 69
  2022 1960 64 år 6 mån 65 år 10 mån 61 år 63 år 69
  2023 1961 64 år 9 mån 66 år 3 mån 61 år 63 år 69
  2024 1962 65 år 66 år 7 mån 61 år 63 år 70
  2025 1963 65 år 66 år 9 mån 61 år 63 år 70
  2026 1964 65 år 66 år 10 mån 62 år 63 år 70
  2027 1965 65 år 2 mån 67 år 62 år 2 mån 63 år 2 mån 70
  2028 1966 65 år 3 mån 67 år 2 mån 62 år 3 mån 63 år 3 mån 70
  2029 1967 65 år 4 mån 67 år 4 mån 62 år 4 mån 63 år 4 mån 70
  2030 1968

  65 år 6 mån

  67 år 6 mån 62 år 6 mån 63 år 6 mån 70
  2031 1969 65 år 7 mån 67 år 8 mån 62 år 7 mån 63 år 7 mån 70
  2032 1970 65 år 8 mån 67 år 9 mån 62 år 8 mån 63 år 8 mån 70
  2033 1971 65 år 9 mån 67 år 11 mån 62 år 9 mån 63 år 9 mån 70
  2034 1972 65 år 11 mån 68 år 1 mån 62 år 11 mån 63 år 11 mån 70
  2035 1973 66 år 68 år 3 mån 63 år 64 år 70
  2036 1974 66 år 1 mån 68 år 4 mån 63 år 1 mån 64 år 1 mån 70
  2037 1975 66 år 2 mån 68 år 6 mån 63 år 2 mån 64 år 2 mån 70
  2038 1976 66 år 3 mån 68 år 8 mån 63 år 3 mån 64 år 3 mån 70
  2039 1977 66 år 4 mån 68 år 9 mån 63 år 4 mån 64 år 4 mån 70
  2040 1978 66 år 5 mån 68 år 11 mån 63 år 5 mån 64 år 5 mån 70
  2041 1979 66 år 6 mån 69 år 63 år 6 mån 64 år 6 mån 70
  2042 1980 66 år 8 mån 69 år 2 mån 63 år 8 mån 64 år 8 mån 70
  2043 1981 66 år 9 mån 69 år 4 mån

  63 år 9 mån

  64 år 9 mån 70
  2044 1982 66 år 10 mån 69 år 5 mån 63 år 10 mån 64 år 10 mån 70
  2045 1983 66 år 11 mån 69 år 7 mån 63 år 11 mån 64 år 11 mån 70
  2046 1984 67 år 69 år 8 mån 64 år 65 år 70
  2047 1985 67 år 1 mån 69 år 10 mån 64 år 1 mån 65 år 1 mån 70
  2048 1986 67 år 2 mån 69 år 11 mån 64 år 2 mån 65 år 2 mån 70
  2049 1987 67 år 3 mån   64 år 3 mån 65 år 3 mån 70
  2050 1988 67 år 4 mån - 64 år 4 mån 65 år 4 mån 70
  2051 1989 67 år 4 mån - 64 år 4 mån 65 år 4 mån 70
  2052 1990 67 år 5 mån - 64 år 5 mån 65 år 5 mån 70
  2053 1991 67 år 6 mån - 64 år 6 mån 65 år 6 mån 70
  2054 1992 67 år 7 mån - 64 år 7 mån 65 år 7 mån 70
  2055 1993 67 år 8 mån - 64 år 8 mån 65 år 8 mån 70
  2056 1994 67 år 9 mån - 64 år 9 mån 65 år 9 mån 70
  2057 1995 67 år 10 mån - 64 år 10 mån 65 år 10 mån 70
  2058 1996 67 år 11 mån - 64 år 11 mån 65 år 11 mån 70
  2059 1997 68 år - 65 år 66 år 70
  2060 1998 68 år - 65 år 66 år 70

  2061

  1999 68 år 1 mån - 65 år 1 mån 66 år 1 mån 70

  2062

  2000 68 år 2 mån - 65 år 2 mån 66 år 2 mån 70

  2063

  2001 68 år 3 mån - 65 år 3 mån 66 år 3 mån 70

  *Rätt till pensionen tidigast år 2017 (har uppnått åldersgränsen redan före 2017)

  Pensionsåldrarna inom den offentliga sektorn

  Inom den offentliga sektorn höjs åldersklassens lägsta pensionsålder på samma sätt som inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn finns dessutom yrkesbaserade pensionsåldrar, varav de flesta är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder. De yrkesbaserade pensionsåldrarna höjs också steg för steg för de personer, som enligt bestämmelser som gällde före år 2017 skulle ha uppnått pensionsåldern år 2018 eller senare. Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock högst höjas till åldersklassens lägsta pensionsålder och med högst 2 år.

  Yrkesbaserad pensionsålder inom den offentliga sektorn

  Pensionsåldern uppnås enligt de regler som gällde år 2016

  Pensionsålder enligt 2017 års regler
  2018 + 3 mån
  2019 + 6 mån
  2020 + 9 mån
  2021 + 1 år
  2022 + 1 år 3 mån
  2023 + 1 år 6 mån
  2024 + 1 år 9 mån
  2025 eller senare + 2 år

  Personliga pensionsåldrar inom den offentliga sektorn, mellan 63 och 65 års ålder, är oförändrade. En personlig pensionsålder har de som är födda före år 1960 och har blivit anställda inom den offentliga sektorn före år 1993 och arbetar utan avbrott ända till sin personliga pensionsålder. Först i den personliga pensionsåldern har de rätt till tilläggspensionsandel som tillvuxit före år 1995 och till icke-normerad grundpension. I åldersklassens lägsta pensionsålder har de rätt till normerad grundpension, men inte tilläggspensionsandelen.

  Inom den offentliga sektorn är slutåldern för återstående tid åldersklassens lägsta pensionsålder eller den yrkesbaserade pensionsåldern, om den är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder.