Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeessä

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus:

  Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa ansaittu eläke kerrotaan eläketapahtumavuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Ansaittua eläkettä on kaikki muu paitsi tulevan ajan eläkeosa.

  Elinaikakerrointa ei sovelleta tulevan ajan eläkeosaan. Tulevan ajan eläkeosa jää pysyvästi elinaikakertoimen soveltamisen ulkopuolelle.

  Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, ansaittuun eläkkeeseen sovelletaan uusin perustein myönnetyn eläkkeen eläketapahtumavuoden elinaikakerrointa.

  Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, elinaikakerroin pysyy entisin perustein -myöntöketjun ensimmäisen eläkkeen tai kuntoutushakemuksen vireilletulovuoden mukaisena.

  Myös sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön työkyvyttömyyseläkkeeseen elinaikakerrointa sovelletaan edellä kuvatulla tavalla.

  Tarkemmat tiedot

  Työkyvyttömyyseläkkeeseen elinaikakerroin vaikuttaa lievemmin kuin vanhuuseläkkeeseen. Elinaikakertoimella on kuitenkin sitä suurempi vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen määrään, mitä lähempänä vanhuuseläkeikää henkilö on tullessaan työkyvyttömäksi.

  Työkyvyttömyyseläkkeessä elinaikakerrointa sovelletaan vain osaan eläkkeestä. Lisäksi kerroin ei määräydy eläkkeensaajan oman ikäluokan, vaan vanhemman ikäluokan ennustetun elinajan pitenemisen mukaan. Jos elinaika pitenee jatkuvasti, kuten on ennustettu, työkyvyttömyyseläkkeensaajan oman ikäluokan kerroin leikkaisi eläkettä enemmän.

  Esimerkki: Elinaikakertoimen soveltaminen työkyvyttömyyseläkkeeseen

  • syntymävuosi 1965
  • työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma vuonna 2014
  • elinaikakerroin 0,97552
  • ansaittu eläke eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä 1 000 euroa/kk
  • tulevan ajan eläkeosa 1 300 euroa/kk

  Työkyvyttömyyseläke:
  (1 000 euroa/kk x 0,97552) + 1 300 euroa/kk = 975,52 euroa/kk + 1 300 euroa/kk = 2 275,52 euroa/kk.

  Kun eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta, eläkkeeseen lisätään kertakorotus. Jos eläke jatkuu vanhuuseläkeikään asti, se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, eikä eläkettä tarkisteta enää uudelleen elinaikakertoimella. Jos eläkkeensaajalla on ollut eläkeaikaista työskentelyä, siitä karttunut eläke lisätään hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkeaikainen karttuma tarkistetaan kyseiselle ikäluokalle vahvistetulla elinaikakertoimella.