• Etusivu
  • Uutiset
  • Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä on vahvistettu – Kehitystyö tietojen saamiseksi työeläkealalla jatkuu

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä on vahvistettu – Kehitystyö tietojen saamiseksi työeläkealalla jatkuu

03.05.2023, Julkisuus: Julkinen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (asiakastietolaki) sekä siihen liittyvät lait on vahvistettu. Kehitystyö tietojen saamiseksi työeläkealalle kysely- ja välityspalvelun avulla jatkuu.


Lain pääasiallinen sisältö

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä on vahvistettu. Samalla on kumottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki sekä muissa laeissa oleva asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely, joka sisältyy uuteen lakiin. Lisäksi on uuden lain johdosta tehty välttämättömät muutokset 34:een lakiin.
 
Uusi laki sisältää keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely on päivitetty kokonaisuudessaan yhteensopivaksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Asiakastietojen ja asiakasasiakirjojen käsittelyä koskeva sääntely on yhtenäistetty sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Asiakastietojen luovutuksia koskeva sääntely on selkiytetty niin, että se on asiakkaiden ja ammattihenkilöiden kannalta yksinkertaisempaa ja ymmärrettävämpää.

Vaikutus työeläkealaan

Asiakastietolain 76 §:ssä säädetään kysely- ja välityspalvelusta vastaavasti kuin voimassa olevan lain 22 §:ssä. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla saadaan välittää todistuksia, lausuntoja ja muita asiakastietoja sisältäviä asiakirjoja sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle. Asiakirjoja saadaan salassapitosäännösten estämättä välittää asiakkaan pyynnön tai vastaanottajan lakiin perustuvan pyynnön taikka tiedon luovuttajan lakiin perustuvan tiedonantovelvollisuuden perusteella. Asiakirjojen välittäminen toteutetaan valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun kuuluvan kysely- ja välityspalvelun avulla.
 
Kyseinen säännös mahdollistaa siis myös työeläkealan toimijan saamaan terveydentilatietoja kysely- ja välityspalvelun avulla. Eri tahojen tarpeita ja edellytyksiä kysely- ja välityspalvelun käyttäjiksi on valmisteltu THL:n johtamassa työryhmässä. Työtä jatketaan THL:n työryhmässä laaditun tiekartan pohjalta Kelan Kanta-yksikön vetämänä.
 
Työeläkeala katsoo, että se haluaa olla mukana Kanta-yksikön vuosien 2023–2024 tiekartan mukaisissa töissä, jotta voidaan varmistua työeläkealan tarpeista tulevaa kehitystä ajatellen. Lisäksi työeläkealan mielestä on syytä kaikin tavoin olla mukana vaikuttamassa erilaisissa THL:n ja Kelan kehitys- ja etenemissuunnitelmissa.
 
Lait tulevat voimaan 1.1.2024. Laissa on useita siirtymäsäännöksiä riittävän toimeenpanoajan turvaamista varten.

 

Jaa