Vuoden 2023 alusta voimaan tulleita lainmuutoksia

26.01.2023, Julkisuus: Julkinen

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan työeläkealan toimintaan vaikuttavia lainmuutoksia. Ohessa pääkohtia muuttuneista laeista. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteistä.

Yrittäjän eläkelain muutokset

Lainmuutoksilla parannetaan yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tuetaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Yrittäjän eläkelaissa säädetään nyt tarkemmin työtulon perusteena olevasta tietopohjasta sekä kaikkiin työtuloihin 3 vuoden välein tehtävistä tarkistuksista. Eduskuntakäsittelyssä otettiin huomioon, että yrittäjillä jäisi aikaa sopeuttaa yritystoimintaansa korkeampien YEL-vakuutusmaksujen maksamiseksi. Lakiehdotusta muutettiin niin, että eläkelaitosten kolmen vuoden välein tekemillä säännöllisillä työtulotarkistuksilla olisi enimmäisraja kahdessa ensimmäisessä lain voimaantulon jälkeen tehtävässä tarkistuksessa. Nämä tarkistukset voisivat nostaa työtuloa enintään 4 000 euroa kerrallaan. Eduskunta korosti myös, että eläkelaitos tekee työtulosta kokonaisarvion.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat muutostarpeet ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan.

Samassa yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatkettiin vuoden 2024 loppuun.

Ks. liitokset HE 102/2022 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö

Työeläkelakien ja Kelalainsäädännön kuntoutusta koskevat muutokset

Vuoden alusta tulivat voimaan vuoden 2017 kuntoutuskomitean ehdotuksiin liittyvät lakimuutokset sairausvakuutuslakiin, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin ja työeläkelakeihin.

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä on muutettu kuntoutuksen hakijan työelämään vakiintumisen arvioinnin osalta. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus on siirretty omaksi kohdakseen samaan tapaan kuin muutkin edellytykset. Lisäksi työeläkelakeihin on lisätty säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä.

Sekä työeläkelakeihin että Kansaneläkelaitoksen soveltamaan etuuslainsäädäntöön on lisätty säännökset, jotka mahdollistavat kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnän työeläkelaitoksien ja Kansaneläkelaitoksen välillä.

Ks. liitos HE 181/2022 vp

Tulotietojärjestelmää koskeva lainmuutos

Lainmuutos laajensi tiedon käyttäjien joukkoa sekä tarkensi yhteistyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä.

Tulorekisterin tietoja voidaan luovuttaa laissa säädettävien tehtävien hoitamista varten myös:

  • Harmaan talouden selvitysyksikölle,
  • Tullille,
  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle,
  • Maahanmuuttovirastolle,
  • oikeusaputoimistolle ja Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistolle,
  • yleiselle edunvalvojalle,
  • haastemiehille ja poliisille.

 

Ks. liitos HE 123/2022 vp

Velallisen ulosoton suojaosuuksien määriä on korotettu väliaikaisesti vuodelle 2023

Velallisen määräajoin maksettavan palkan suojaosuutta on korotettu vuoden 2023 ajaksi ulosottokaaren muutoksella. Korotetut suojaosuudet on tarkistettu oikeusministeriön antamalla asetuksella. Indeksikorotuksen jälkeen velallisen suojaosuus on vuonna 2023 velallisen itsensä osalta 30,75 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,99 euroa päivässä.

Suojaosuutta koskeva väliaikainen lainmuutos sekä oikeusministeriön asiaa koskeva asetus ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

Ks. liitos HE 216/2022 vp

Muutokset 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi

Lainsäädännön tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamistaan. Tavoitteen saavuttamiseksi on muutettu työttömien palveluita ja työttömyysturvan rahoitusta sekä muutosturvaa ja osa-aikaista työllistymistä koskevia säännöksiä.

Työttömyysturvalain mukaisista työttömyyspäivärahan lisäpäivistä on luovuttu asteittain niin, että vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Vuonna 1963 syntyneillä lisäpäivien alaikäraja nousi 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen.

Lakia sovelletaan, jos työsuhteen irtisanomispäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Ks. liitos HE 62/2022 vp

Jaa