• Etusivu
  • Uutiset
  • Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa

Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa

06.03.2023, Julkisuus: Julkinen

Julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa. Lainmuutokset luovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän kansallisen oikeusperustan automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseksi.

Pääasiallinen sisältö

Automaattista päätöksentekoa koskevaan hallinnon yleislainsäädäntöön on hyväksytty tarvittavat säännökset, joilla varmistetaan hallinnon lainalaisuuden, hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusturvan, julkisuusperiaatteen ja virkavastuun toteutuminen automaattisessa päätöksenteossa.

Hallintolaki sisältää säännökset automaattisen ratkaisemisen edellytyksistä, oikeussuojaedellytyksestä sekä viranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa asianosaiselle asian ratkaisemisesta automaattisesti. Automaattisen ratkaisemisen edellytyksenä on nimenomaan se, että käsiteltävä asia ei edellytä tapauskohtaista harkintaa.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki sisältää säännökset muun muassa tehtäväjaon ja käsittelysääntöjen dokumentoinnista, laadun varmistamisesta, laadunvalvonnasta ja virhetilanteiden käsittelystä, käyttöönotosta sekä automaattisen toimintaprosessin tiedottamisesta sekä virkavastuusta.

Myös rikosasioiden tietosuojalakiin ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin tehtiin muutoksia.

Valiokuntakäsittely

Alkuperäisessä hallituksen esityksessä tiedonhallintalaki sisälsi paljon yksityiskohtaista sääntelyä, jota valiokuntakäsittelyn aikana muokattiin yksinkertaisempaan ja selkeämpään muotoon. Eduskunta hyväksyi valiokunnan esittämät muutokset muun muassa seuraavilta osin:

  • Sääntelyä on selkeytetty tietojärjestelmien osalta
  • Dokumentaatiovelvoitetta on kevennetty
  • Säännös virkavastuusta siirrettäessä avustavia tehtäviä yksityiselle on poistettu
  • Käyttöönottopäätöstä ei toimiteta tiedonhallintalautakunnan arvioitavaksi
  • Siirtymäaika on pidennetty 12 kuukaudesta 18 kuukauteen
  • Viranomaisen on nimettävä automaattisen ratkaisumenettelyn laadun varmistamisesta sekä laadun valvonnasta ja virhetilanteiden käsittelystä vastuussa olevat henkilöt

Voimaantulo

Lain voimaantulon ajankohta selviää, kun tasavallan presidentti vahvistaa lait.

Jaa