Työsopimuslain muutos on vahvistettu

08.03.2023, Julkisuus: Julkinen

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ää täsmennetään lisäämällä siihen säännös kokonaisharkinnan tekemisestä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Säännöksessä on mainittu seikkoja, jotka otetaan huomioon kokonaisharkintaa tehtäessä.
 

 Ingressi - loppu 

Uuden soveltamissäännöksen mukaan työsuhteen olemassaoloa arvioitaessa tulee tehdä kokonaisharkinta, jos työsuhteen olemassaolo jää työsopimuslaissa säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien tarkastelun jälkeen edelleen epäselväksi. Kokonaisharkinnassa työsuhteen olemassaoloa arvioitaessa otetaan huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. Työsuhteen perustunnusmerkistöön ei ole tehty muutoksia.

Työsopimuslain muutoksen tavoitteena on helpottaa työsuhteisen työn ja yrittäjyyden välillä tehtävää arviointia työntekosuhteen osapuolten välillä ja antaa lain soveltajille apuvälineitä ratkaisutoimintaan. Muutoksen taustalla on työelämän muuttuminen yhä monimuotoisemmaksi ja työnteon kirjon laajentuminen, joka aiheuttaa haasteita työelämässä.

Laki tulee voimaan 1.7.2023.

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp; EV 275/2022 vp)

Jaa