• Etusivu
  • Uutiset
  • Uusi työtulosuosituksen laskentapalvelu korvaa YEL-työtulo-oppaan 1.9.2022

Uusi työtulosuosituksen laskentapalvelu korvaa YEL-työtulo-oppaan 1.9.2022

01.09.2022, Julkisuus: Julkinen

Yrittäjien työeläkevakuuttamista hoitavat eläkelaitokset ottavat syyskuun aikana käyttöön uuden yhteisen työtulosuosituksen laskentapalvelun, joka korvaa perinteisen YEL-työtulo-oppaan. Samalla päivitetään ETK:n YEL-työtuloa koskevat soveltamisohjeet. Laskentapalvelun avulla aloittava yrittäjä saa YEL-vakuutusta hakiessaan itselleen työtulosuosituksen. Sen lähtökohtana on hänen toimialansa työntekijöitä koskeva palkkatieto. Laskentapalvelu ottaa huomioon myös yrittäjän oman ja toimialan yritystoiminnan laajuuden.

Työeläkeyhtiöt ottavat jo syyskuun 2022 aikana käyttöön työtulosuosituksen laskentapalvelun. Yrittäjä hakee YEL-vakuutusta eläkelaitoksesta. Eläkelaitoksen verkkopalvelun taustalla toimii kaikille eläkelaitoksille yhteinen työtulosuosituksen laskentapalvelu. Työtulosuosituksen laskentapalvelu antaa yrittäjälle työtulosuosituksen, joka pyrkii vastaamaan tilastollisen tiedon ja soveltamiskäytännön pohjalta tehdyn mallin perusteella arviota yrittäjän työpanoksensa arvosta. Työtulosuosituksen laskentapalvelun avulla tietyllä toimialalla tietynsuuruista yrittäjätoimintaa harjoittaville yrittäjille työtulo määritellään yhdenmukaisin perustein kaikissa eläkelaitoksissa.

Työtulosuosituksen laskentapalvelu korvaa aiemmin voimassaolleen työtulo-oppaan ja perustuu nykyisin voimassa olevaan lakiin. Työtulon laskentapalvelu jäljittelee työtulo-oppaassa eri toimialoille esitettyjä työtulosuosituksia. Laskentapalvelussa käytetyt tiedot tuottavat mediaaniltaan samansuuruisia ehdotuksia kuin aiemmin käytössä ollut opas. Vanha työtulo-opas säilyy työeläkelakipalvelussa, mutta sen voimassaolo päättyy.

Taustatietoina yrittäjän toimiala ja yrittäjätoiminnan laajuus

Työtulosuosituksen laskentapalveluun taustatiedoiksi syötetään yrittäjän toimiala ja liikevaihtotieto. Työtulosuosituksen laskentapalvelu perustuu yrittäjän toimialan yksityisellä sektorilla työskentelevien kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkkaan. Samalla toimialalla toimivia erilaisia yrityksiä ja yrittäjiä huomioidaan siten, että mediaanipalkan mukaan laskettua työtulosuositusta korjataan yrittäjätoiminnan laajuutta kuvaavalla kertoimella. Yrittäjän toimialan mediaaniliikevaihtoa pienempi liikevaihto kertoo siitä, että yrittäjätoiminta on pienimuotoisempaa ja yrittäjän työpanoksen arvo voi olla toimialan mediaanipalkkaa pienempi. Yrittäjän toimialan mediaaniliikevaihtoa isompi liikevaihto taas kertoo siitä, että yrittäjätoiminta on keskimääräistä laajempaa ja yrittäjän työpanoksen arvo voi olla toimialan mediaanipalkkaa isompi.

Työtulosuosituksen liikkumavara

Työtulosuosituksen lisäksi laskentapalvelu näyttää liikkumavaran, jolta yrittäjä voi asettaa parhaiten oman työpanoksensa arvoa kuvaavan työtulon, jos työtulosuosituksen laskentapalvelun ehdotus ei vastaa hänen työpanostaan. Tätä varten yrittäjän ei tarvitse esittää erityistä selvitystä. Liikkumavaran tarkoituksena on ottaa huomioon yrittäjien erilaiset tilanteet, joita ei ole huomioitu tilastollisen tiedon perusteella määräytyvässä työtulosuosituksessa. Liikkumavara on laskentapalvelun alkuvaiheessa +- 30 % työtulosuosituksesta. Työtulosuosituksen liikkumavaran suuruus on johdettu aiemmin työtulo-oppaassa eri toimialoilla olevista suosituksista, joissa liikkumavara on ollut n. +-5-30 % sekä eri toimialojen palkkajakaumien hajonnasta. Myös MYEL:ssä työtulon sallittu vaihtelu on vastaavaa (85-130 % tai yksinyrittäjällä 70-115 %). 

Eläkelaitoksen kokonaisharkinta työtulon määrittelyssä

Työtulosuosituksen laskentapalvelun liikkumavaralla pyritään huomioimaan yrittäjien erilaiset tilanteet. Jos näin laskettu työtulosuositus ei vastaa yrittäjän työpanosta, yrittäjä voi esittää siitä myös muuta selvitystä. Soveltamisohjeessa on kerrottu esimerkkitilanteita, jolloin työtulosuosituksesta voidaan poiketa. Eläkelaitos arvioi selvityksen ja vahvistaa YEL-työtulon kokonaisarvion perusteella yrittäjän työpanosta vastaavaksi.

Laskentapalvelu on apuväline työpanoksen arvon arviointiin. Työtulon vahvistaminen on aina työeläkevakuuttajan vastuulla. Se ottaa työtuloa vahvistaessaan huomioon myös muut saatavilla olevat yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.  

Ehdotetut lainmuutokset

Hallituksen kesällä antaman lakiesityksen (HE 102/2022 vp.) tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada yrittäjän työtulo vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Lakiluonnoksessa esitetään työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja täsmennettäväksi, jotta työtulon arviointi ja vahvistaminen eri eläkelaitoksissa olisi nykyistä selkeämpää ja yhdenmukaisempaa. Lisäksi työtuloihin esitetään säännönmukaista tarkistamista. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. 

Laskentapalvelua on tarkoitus kehittää kokemusten ja lakiesitystä koskevien päätösten perusteella. Palvelusta voi olla apua myöhemmin myös säännöllisiin työtulon tarkistustilanteisiin.

Jaa