• Etusivu
  • Uutiset
  • Kuntoutuskomitean ehdotuksista työeläkelakien ja Kelalainsäädännön muutoksiksi on annettu hallituksen esitys

Kuntoutuskomitean ehdotuksista työeläkelakien ja Kelalainsäädännön muutoksiksi on annettu hallituksen esitys

20.09.2022, Julkisuus: Julkinen

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (HE 181/2022). Esitys liittyy vuoden 2017 kuntoutuskomitea ehdotuksiin.

Työeläkelakien muutokset

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuntoutuksenhakijan työelämään vakiintumisen arviointi poistuu laista. Vakiintuneisuuden arvioinnin korvaa uusi edellytys, jonka mukaan kuntoutuksenhakijalla on oltava työnasioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen 36 kalenterikuukauden aikana. 36 kalenterikuukauden edellytyksessä otetaan huomioon myös lastenhoitoaika.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus siirretään omaksi kohdakseen samaan tapaan kuin muutkin edellytykset.  Tarkoituksenmukaisuutta koskeva muutosehdotus selkiyttää lakia, koska tarkoituksenmukaisuus on samantasoinen ehdoton edellytys kuntoutukselle kuin muutkin kuntoutuksen myöntämisen edellytykset.

Kuntoutuksen kustannusten korvauksia koskevaa säännöstä selkiytetään muuttamalla aiempi "voidaan korvata" ilmaisu muotoon "korvataan ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset."

Työeläkelakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä sekä säännökset kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnästä työeläkelaitoksien ja Kelan välillä.

Kelalainsäädännön muutoksia

Kelalainsäädäntöön ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia

  • Kelalla ei ole velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos ammatillinen kuntoutus on järjestetty työeläkelakien perusteella tai vakuutettu on saanut oikeudestaan työeläkekuntoutukseen ennakkopäätöksen, joka kuntoutusta haettaessa on voimassa.
  • Osasairauspäivärahakauden pituus 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. 
  • Osasairauspäivärahan edellytyksenä olevaa kokoaikatyön määrittely muuttuisi niin, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.
  • Osa-aikaisen työn aloittaminen sairauspäivärahan omavastuuajalla ei estäisi omavastuuajan kulumista ja osasairauspäivärahan saamista.
  • Kelan kuntoutusrahan maksaminen ei enää jatkossa edellyttäisi työelämän ulkopuolella olevan  henkilön ammatillisen kuntoutuksen ajalta sitä, että henkilö on kuntoutuspäivänä kokonaan estynyt tekemästä työtään.
  • Oikeus Kelan odotus- ja väliajan kuntoutusrahaan tulisi ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta, jos kuntoutuja ei saa tuolta ajalta toimeentuloa työstä.
  • Regressisäännökset Kelan ja työeläkelaitosten välille kuntoutusetuuksiin.

Voimaantulo ja ETK:n ohjeet

Lakimuutokset on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

ETK päivittää muutoksiin liittyvät soveltamisohjeet kuluvan syksyn aikana. Soveltamisohjetyössä selvitetään myös työeläkekuntoutuksen hakemuksen päivitystarpeet. Soveltamisohjeet julkaistaan lain voimaantullessa.

Jaa