• Etusivu
  • Uutiset
  • EESSI-lain ja ETK:sta annetun lain muutokset voimaan vuoden 2021 alusta

EESSI-lain ja ETK:sta annetun lain muutokset voimaan vuoden 2021 alusta

27.11.2020, Julkisuus: Julkinen

EESSI-lain (Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta) ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Muutokset sisältävät tarkennuksia sosiaaliturvalaitosten tehtäviin Euroopan unionin sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa. Eläketurvakeskukselle tulee lisää tehtäviä sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien todistusten antamisessa sekä lähetettyjen työntekijöiden poikkeuslupa-asioissa.

Keskeisiä muutoksia EESSI-lakiin

Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa siirrytään vaiheittain sähköiseen tiedonvaihtoon vuoden 2020 aikana. EESSI-lain muutoksilla on tarkennettu Kansaneläkelaitoksen tehtäviä ja vastuuta yhteyspisteen tietojärjestelmäpalvelun ylläpitäjänä huomioiden yleisestä tietosuoja-asetuksesta aiheutuvat velvoitteet. Kansaneläkelaitoksen ylläpitämän yhteyspisteen kustannuksiin liittyviä säännöksiä on tarkennettu siten, että kaikille laitoksille jaetaan osuus yhteyspisteen kiinteistä kustannuksista.

Säännöksiä laitosten tehtävistä ja toimivaltuuksista on muutettu siten, että Eläketurvakeskus ei enää toimita Suomessa asuvien henkilöiden EU-eläkehakemusprosessin yhteydessä eri toimivaltaisten laitosten aiheettomasti maksamaa etuutta koskevia vaatimuksia toisiin jäsenvaltioihin. Jokainen sosiaaliturvalaitos Suomessa hoitaa pyynnön itse ja toisen jäsenvaltion toimivaltainen sosiaaliturvalaitos maksaa takautuvan eläkkeen suoraan suomalaiselle laitokselle. Tämä on perusteltua, kun siirrytään sähköiseen tietojenvaihtoon, jonka jokainen laitos hoitaa omalta osaltaan.

ETK:n tehtäviä koskevat muutokset

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Eläketurvakeskuksen tehtäviä muutetaan sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien poikkeuslupa-asioiden osalta EU:n sosiaaliturva-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten mukaisissa tilanteissa. Eläketurvakeskus antaa jatkossa päätöksen myös poikkeuslupa-asioissa. Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa muutoksenhakumenettely myös poikkeuslupa-asioissa siten, että Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhalulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.

Myös Suomen ja Yhdysvaltojen välisen sosiaaliturvasopimuksen mukaisissa tilanteissa toimivalta poikkeusluvasta sopimiseksi siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöltä Eläketurvakeskukselle.

Eläketurvakeskuksesta annetun lain muutoksen perusteella Eläketurvakeskuksella on jatkossa toimivalta antaa A1-todistus myös tilanteissa, joissa työntekijä tai yrittäjä kuuluu EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella työskentelymaansa sosiaaliturvaan. Taustalla on EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätös siitä, että A1-todistus voidaan antaa hakemuksesta myös työskentelymaasta (ns. pääsääntötilanteissa). A1-todistus voi näissä harvinaisissa tilanteissa olla tarpeen esimerkiksi, jos toisen EU-maan sosiaaliturvaviranomainen vaatii todistuksen siitä, että henkilöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yleisimmin A1-todistus annetaan työntekijälle hakemuksesta silloin, kun hänet lähetetään tilapäisesti toiseen maahan työskentelemään ja sosiaaliturva halutaan säilyttää lähtömaassa.

Voimaantulo:

Lait tulevat voimaan 1.1.2021.

Katso lisää:

HE 107/2020 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koske-van Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 107/2020 vp; EV 116/2020 vp) - Valtioneuvosto

Ulkomaantyö ja A1-todistus

Jaa