• Etusivu
  • Uutiset
  • Tilaajavastuulain muutos tulee voimaan syyskuun alussa

Tilaajavastuulain muutos tulee voimaan syyskuun alussa

02.06.2015, Julkisuus: Julkinen

Tilaajavastuulain muutos tulee voimaan 1.9.2015. Eduskunta hyväksyi 11.3.2015 hallituksen esityksen laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (HE 161/2014).  Esitys hyväksyttiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisena. Tasavallan presidentti vahvisti lait 22.5.2015.

Säädösuudistuksessa on muutettu tilaajan selvitysvelvollisuutta sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lisäksi selvitysvelvollisuutta on täydennetty velvollisuudella selvittää sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuolloin järjestäminen. Lain seuraamusjärjestelmää on kiristetty ja yhdenmukaistettu siten, että korotettua laiminlyöntimaksua sovelletaan rakentamistoiminnan lisäksi kaikkiin lain soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin.

Eläkevakuuttamista koskevat selvitykset 

Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta lakiin on kirjoitettu yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin on kysymys sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetyistä työntekijöistä, joita työantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa Suomessa EU:n sosiaaliturva-asetuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien säännösten perusteella. Sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Lisäksi tilaajan on sopimuksessa edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa vastaavat selvitykset tilaajalle myös niistä lähetetyistä työntekijöistä, jotka aloittavat työn sopimuksen mukaisen työn alkamisen jälkeen.

Rakentamistoimintaa koskeva erityissääntely

Rakentamistoiminnan osalta lakiin on tuotu säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.9.2015.

Katso lisää:

HE 161/2014 vp ja EV 342/2014 vp
 

Jaa