Hallituksen esitys Keva-lain muutoksesta on annettu 21.12.2018, Julkisuus: Julkinen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta on annettu. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi, että Kevan tehtävänä olisi hoitaa työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Lakiin lisättäisiin säännös Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta säädettäisiin Kevan tehtäväksi myös valtiotyönantajien osalta. Tehtävät liittyvät Kevan vakuutettujen työn ja työpaikkojen kehittämiseen sekä julkisen sektorin henkilöstön työkykyä tukeviin toimiin. Toiminnan tavoitteena on vähentää työntekijöiden riskiä tulla työkyvyttömäksi. Tarkoituksena ei ole muuttaa Kevan nykyistä palveluntarjontaa.

Lakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan Kevalla olisi velvollisuus tehdä riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana.

Kevan olisi palvelujen valvontaa varten ilmoitettava tietoja palvelujen sisällöstä ja kustannuksista valtiovarainministeriölle sen määräämällä tavalla osana valtionvarainministeriön Kevaan kohdistamaa valvontaa.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 keväällä.

Katso lisää:

Hallituksen esitys HE 278/2018 vp

Kaikki uutiset