Ammatillisia lisäeläkkeitä koskevat lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2019 18.01.2019, Julkisuus: Julkinen

Ammatillisia lisäeläkkeitä koskevat lainmuutokset vahvistettiin 28.12.2018. Muutoksilla pantiin täytäntöön ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaa ja valvontaa koskevan direktiivin edellyttämät välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.  Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.
 

Pääasiallinen sisältö

Lakimuutokset koskevat eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annettua lakia, vakuutusyhtiölakia sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia. Muutosehdotukset sisältyivät hallituksen esitykseen eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamiseksi ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 205/2018 vp).

Lakimuutoksilla pantiin täytäntöön ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2016/2341/EU (ns. IORP II-direktiivi)  edellyttämät välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.  Ehdotetut muutokset koskevat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vapaaehtoista lisäeläketoimintaa.

Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin lisättiin säännöksiä hallintojärjestelmästä, sijoitusten hoidosta,  vakuutetuille ja etuudensaajille annettavista tiedoista, valvonnasta, rajat ylittävästä toiminnasta ja lisäeläkejärjestelyjen rajat ylittävistä siirroista.

Osan direktiivistä johdosta annettujen säännösten soveltamisalaa on rajattu direktiivin kansallisen liikkumavaran mahdollistamalla tavalla siten, että niitä ei pääsääntöisesti sovelleta sellaisiin eläkesäätiöihin ja eläkekassoihin, joissa on alle 100 vakuutettua. Rajoituksen tavoitteena on vähentää direktiivin johdosta annettavien säännösten aiheuttamaa hallinnollista taakkaa pienten eläkesäätiöiden ja -kassojen osalta. Sijoitusten hoitoa ja varojen säilyttämistä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös mainittua pienempiin lisäeläketoimintaa harjoittaviin eläkesäätiöihin ja -kassoihin.

Eduskuntakäsittelyn aikana hallituksen esityksessä ehdotettuihin lakimuutoksiin tehtiin vielä joitain täsmennyksiä (ks.tarkemmin talousvaliokunnan mietintö TaVM 24/2018 vp).  

Voimaantulo

Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2019.

Katso lisää:

Hallituksen esitys HE 205/2018 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 24/2018 vp

Eduskunnan vastaus EV 189/2018 vp

 

Muut uutiset aiheesta:

Hallituksen esitys eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamiseksi annettu

Kaikki uutiset