Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on vahvistettu 18.03.2019, Julkisuus: Julkinen

Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta sekä digitaalisten palvelujen järjestämisesta hallinnon asiakkaille. Samalla kumotaan ja muutetaan eräitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain säännöksiä, jotka ovat rinnakkaisia digitaalisten palvelujen tarjoamista annetun lain säännösten kanssa. Lait tulevat voimaan 1.4.2019.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpannaan EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102/EU). Saavutettavuutta koskevilla säännöksillä parannetaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä.

Laissa säädetään myös viranomaisten ja muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta tarjota digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista. Näillä säännöksillä edistetään digitaalisten palvelujen tarjoamista asiakkaille yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla.

Eduskuntakäsittelyssä lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tehtiin joitain muutoksia. Esimerkiksi vahvistetun lain mukaan lain 3 ja 4 luvun saavutettavuutta ja saavutettavuusvaatimusten valvontaa ja oikeussuojaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettäviin intranet- ja extranet-verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, jos ne uudistetaan kokonaan 23.9.2019 tai sen jälkeen.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on vaikutuksia myös eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen digitaalisiin palveluihin.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.4.2019.

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 luvun säännöksiä digitaalisten palvelujen järjestämisestä yleisölle sovelletaan 6 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Laissa on lisäksi useita saavutettavuutta koskevia siirtymäsäännöksiä, joista osaan tuli muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana. Esimerkiksi saavutettavuutta koskevia säännöksiä sovelletaan 23.9.2019 lukien verkkosivustoihin, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen ja 23.9.2020 lukien verkkosivustoihin, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Eduskuntakäsittelyssä lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta lisättiin siirtymäsäännös, jonka mukaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 5 ja 6 pykälän säännöksiä sovelletaan 6 kuukautta tämän lain voimaantulosta. Tämä sitä syystä, että nämä säännökset korvaavat digitaalisten palvelujen tajoamisesta annetun lain 2 luvun säännökset tulevat voimaan vasta 6 kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Katso lisää:

HE 60/2018 vp ja EV 241/2018

Muut uutiset aiheesta

Kaikki uutiset