Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on hyväksytty 12.04.2019, Julkisuus: Julkinen

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) on hyväksytty. Lakia ei ole vielä vahvistettu, lain voimaatulosta päätetään vahvistamisen yhteydessä. Osa säännöksistä tulee voimaan vaiheittain.

Lain sisältö työeläkealan kannalta

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Lain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely, kun niitä käsitellään

  • tilastointiin,
  • tieteelliseen tutkimukseen,
  • kehittämis- ja innovaatiotoimintaan,
  • opetukseen,
  • tietojohtamiseen,
  • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja –valvontaan sekä
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Lain mukaisesti perustetaan tietolupaviranomainen, jonka tehtävänä on myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen saantiin, koota eri tahojen tiedot, yhdistellä, esikäsitellä ja tarvittaessa anonymisoida tiedot ja sen jälkeen luovuttaa ne luvansaajalle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimiva tietolupaviranomainen aloittaa toimintansa 1.1.2020. Neuvontapalvelu on toteutettava jo tämän vuoden puolella marraskuun alusta.

Lupakäsittelyä ja tietopyyntöjen käsittelyä varten perustetaan keskitetty tietopyyntöjen hallintajärjestelmä. Luvan nojalla luovutettaville tiedoille luodaan tietoturvalliset käyttöympäristöt ja käyttöyhteydet. Tietolupien hallintajärjestelmä tulee käyttöön 1.4.2020.

Laki koskee myös Eläketurvakeskusta

Eläketurvakeskuksen on luovutettava tietolupaviranomaisen käyttöympäristöön Eläketurvakeskuksen rekistereihin sisältyviä välttämättömiä henkilötietoja, jotka koskevat työeläketurvan toimeenpanossa tallennettuja vakuutettujen työ- ja ansiotietoja sekä myönnettyjä etuuksia ja niiden perusteita mukaan lukien työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit. Eläketurvakeskuksen on myös järjestettävä tietoja koskeva neuvontapalvelu siten, että tietoja tarvitseva saa riittävät tiedot käytettävissä olevien rekistereiden tietosisällöstä ja tietojen soveltuvuudesta tiedon tarpeisiinsa.

Laki koskee Eläketurvakeskuksen tietoluovutuksia laissa mainittuihin käyttötarkoituksiin aina, kun Eläketurvakeskuksen henkilöaineistoja yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tai sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettuihin henkilötietoihin.

Jos Eläketurvakeskuksen tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin, Eläketurvakeskus luovuttaa tiedot tutkimuskäyttöön julkisuuslain perusteella tai tilastotarkoituksiin tilastolain perusteella kuten nykyisinkin.

Uutta toisiolaissa on se, että laki laajentaa Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen käytön kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Laissa annetaan kehittämistutkimukselle soveltamisalueeksi esim. kansanterveyden edistämisen, mitä ovat esim. lääketutkimukset. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tutkimusten ei tarvitse noudattaa tieteellisen tutkimuksen kriteereitä, ja niiden luvat myöntää aina tietolupaviranomainen. Eläketurvakeskus myöntää luvan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan silloin, kun kyse on tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimukseen tarvitaan vain Eläketurvakeskuksen tietoja.

Katso lisää:

Hallituksen esitys 159/2017 sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2018 vp, jossa hallituksen esitykseen on esitetty muutoksia

Tiedote 9.4.2019

Kaikki uutiset