Tiedonhallintalaki on vahvistettu 12.08.2019, Julkisuus: Julkinen

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) on vahvistettu. Laki tulee voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Lakia sovelletaan joiltain osin myös työeläkealaan.

Tiedonhallintalain valmistelu

Laki hyväksyttiin eduskunnassa pienin muutoksin. Perustuslakivaliokunta antoi hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 73/2018 vp) ja hallintovaliokunta mietinnön (HaVM 38/2018 vp). Hallintovaliokunta esitti lakiin joitakin muutoksia erityisesti perustuslakivaliokunnan huomioiden johdosta.

Muutoksista keskeisimpiä ovat tiedonhallintayksikön käsitteen täsmentäminen sekä soveltamisalan laajentaminen osittain julkista hallintotehtävää hoitaviin organisaatioihin.

Tiedonhallintalain tavoitteet ja pääasiallinen sisältö

Tiedonhallintalaissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.

Lain nojalla valtiovarainministeriön yhteyteen perustetaan julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta arvioimaan ja ohjaamaan valtion ja kuntien viranomaisten tiedonhallinnan toteuttamista.

Tiedonhallintalaki korvaa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännökset. Kyseistä lakia ei ole sovellettu työeläkealaan. Lisäksi laki korvaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset.

Laki mahdollistaa sen, että tietoon perustuvat julkiset palvelut on mahdollista toteuttaa entistä laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin tiedonhallinnan tukemana.

Lain tavoitteena on parantaa tietojen tehokasta luovuttamista ja käyttöä tietoturvallisella tavalla viranomaisten, muiden toimijoiden ja palvelujen välillä. Yhtenäisellä ja mahdollisimman kattavalla yleissääntelyllä edistetään tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä.

Kansalaisen näkökulmasta tämä edistää sitä, että häntä koskevia tietoja kysytään vain kerran. Viranomaisten hallussa olevia tietoja tulee hyödyntää, jos ne ovat saatavilla luotettavasti ja ajantasaisesti viranomaisten tietovarannoista.

Lain täytäntöönpano on ensisijaisesti lain tarkoittamien tiedonhallintayksiköiden vastuulla.

Lain soveltaminen työeläkealalla

Tiedonhallintalain 4 lukua ja 22—27 §:ää sovelletaan yksityisiin henkilöihin tai yhteisöihin taikka muihin kuin viranomaisena toimiviin julkisoikeudellisiin yhteisöihin siltä osin kuin ne hoitavat julkista hallintotehtävää. Tämän lisäksi edellä mainittuihin tahoihin tulevat sovellettavaksi lain 4 ja 28 § silloin, kun mainitut käyttävät toiminnassaan julkista valtaa.

Edellä mainitut säännökset koskevat seuraavia asioita:

  • 4 § - Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä
  • 4 luku - Tietoturvallisuus
  • 22 - 24 § - Tekniset rajapinnat
  • 25 § - Rekisteröinti asiarekisteriin
  • 26 § - Asiarekisteriin rekisteröitävät tiedot
  • 27 § - Tietoaineistojen hallinta palveluja tuotettaessa
  • 28 § - Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

Edellä mainitut tiedonhallintalain säännökset tulevat sovellettavaksi myös eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen toimintaan siltä osin kuin ne hoitavat julkista hallintotehtävää tai käyttävät julkista valtaa.

Voimaantulo

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020. Laissa säädettyjen velvoitteiden toimeenpanoa koskevat eri pituiset siirtymäsäännökset.

Katso lisää:

Valtiovarainministeriön tiedote

Kaikki uutiset