Ulosoton organisaatiouudistus voimaan 1.12.2020 02.09.2019, Julkisuus: Julkinen

Tasavallan presidentti on vahvistanut muutettuina ulosottolaitoksen organisaation uudistukseen liittyvät lainmuutokset, jotka sisältyivät hallituksen esitykseen (HE 71/2018) laiksi ulosottokaaren muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  Lait tulevat voimaan 1.12.2020.

Ulosoton rakenneuudistus jatkuu

Nykyinen kaksiportainen ulosottolaitos muuttuu yksiportaiseksi. Lisäksi Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetetaann yksi valtakunnallinen virasto, nimeltään Ulosottolaitos.

Kolme erilaista täytäntöönpanoa

Täytäntöönpano jakaantuu jatkossa laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon.

Perustäytäntöönpano on sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan käsitellä nopeasti velallista tapaamatta ja lähtökohtaisesti sähköisin menetelmin. Perustäytäntöönpanoa hoitavat uusi henkilöstöryhmä, ulosottotarkastajat.

Laajassa täytäntöönpanossa ovat velalliset, joiden ulosottoasioiden täytäntöönpano edellyttää ulosottoselvityksen tekemistä, kiinteän ja irtaimen omaisuuden ulosmittausta ja myyntiä sekä muun omaisuuden selvittelytoimia. Lisäksi velkojen kokonaismäärän tulee olla yli 4 000 euroa.

Erityistäytäntöönpano vastaa nykyistä ulosoton erikoisperintää, joka käytännössä koskee velallisia, joiden varallisuusaseman selvittäminen ja joihin liittyvät toimenpiteet vaativat erityisen suurta työmäärää.

Julkisyhteisön ulosottohakemus jatkossa vain sähköisesti  

Julkisyhteisöiltä ja ammattimaista perintätoimintaa harjoittavilta edellytetetään jatkossa sähköisen ulosottohakemuksen tekemistä. Ulosottohakemus on toimitettava ulosottoviranomaisele joko ulosoton sähköisessä asiointipalvelussa laaditulla hakemuksella tai sähköisellä viestillä, joka toimitetaan teknisen käyttöyhteyden avulla ulosoton valtakunnalliseen tietojärjetelmään.

Voimaantulo ja eduskunnan lausuma

Lait tulevat voimaan 1.12.2020.

Eduskunta hyväksyi myös seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin ulosoton rakenneuudistukseen liittyvän ulosoton organisaatiomuutoksen ja täytäntöönpanon jakamisen toimivuutta ja vaikutuksia sekä antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä. Seurannassa ja selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota uudistuksen vaikutuksiin velallisten ja velkojien asemaan, oikeusturvaan ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen sekä täytäntöönpanon laatuun, asiantuntemukseen ja perintätulokseen samoin kuin uudistuksella tavoiteltuihin säästöihin.

 

Katso lisää:

Hallituksen esitys ulosottokaaren muuttamiseksi on annettu

HE 71/2018

Oikeusministeriön tiedote

Eduskunnan vastaus 296/2018vp

 

 

 

Kaikki uutiset