• Etusivu
  • Uutiset
  • Lakia hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi

Lakia hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi

11.10.2019, Julkisuus: Julkinen

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (tukipalvelulaki) muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetuilla muutoksilla edistettäisiin ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta tunnistautua suomalaisiin viranomaispalveluihin sekä mahdollistettaisiin sähköisten valtuutusten rekisteröinti muutoinkin kuin Digi- ja väestötietoviraston sähköiseen palveluun tunnistautumalla. Ehtotetut muutokset mahdollistaisivat myös maksujen perimisen tukipalvelulain mukaisten tunnistuspalvelujen, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaatiolta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tukipalvelulakia niin, että Digi- ja väestötietovirastolla olisi mahdollisuus tunnistaa henkilö luonnollisen henkilön tunnistuspalvelun tarjoamisen yhteydessä myös eurooppalaisen tunnistusvälineiden vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvilla tunnistusmenetelmillä. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto voisi väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin lisättävien säännösten nojalla myöntää sellaisia tunnistusvälineitä, joilla ulkomaan kansalaisen olisi mahdollista tunnistautua esimerkiksi hakiessaan valtuutuksen tai muun tahdonilmaisun rekisteröintiä.

Esityksen mukaan Digi- ja väestötietovirastolla olisi mahdollisuus antaa tahdonilmaisujen rekisteröintiin sekä ulkomaan kansalaisen tunnistusvälineen myöntämiseen liittyviä avustavia tehtäviä hoidettavaksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitetussa yhteispalvelussa. Muutoksilla pyritään edesauttamaan sitä, että sähköiseen asiointiin kykenemättömätkin henkilöt sekä muut kuin luonnolliset henkilöt, kuten kuolinpesät, tai organisaatiot, joiden osalta edustamisoikeuksia ei voida tarkistaa valtuuspalvelun käyttämistä perusrekistereistä, voivat valtuuttaa asiointivaltuuspalvelun avulla toisen asioimaan puolestaan joko sähköisesti tai fyysisesti. Yhteispalvelussa hoidettavista uusista tehtäväkokonaisuuksista säädettäisiin hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että käyttäjäorganisaatioilta olisi mahdollista periä tukipalvelulain mukaisten tunnistuspalvelujen, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun sekä asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

 

Jaa