Työeläkelakien muutokset on vahvistettu

30.12.2019, Julkisuus: Julkinen

Työntekijän eläkelain, yrittäjän eläkelain, maatalousyrittäjän eläkelain, merimieseläkelain, julkisten alojen eläkelain, Eläketurvakeskuksesta annetun lain, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain ja sairausvakuutuslain muutokset on vahvistettu. Muutokset tulevat pääosin voimaan 1.1.2020.

Pääasiallinen sisältö

Työeläkelakeihin on tehty sairausvakuutuslain työtulouudistuksesta johtuvat muutokset. Muutoksia on tehty säännöksiin siitä, miten oikeus eläkkeeseen palkattomilta ajoilta lasketaan sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisen kuntoutusrahan ajalta.

Työeläkelakien säännöksiä siitä, mikä eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen, on muutettu. Lisäksi on muutettu säännöksiä, joissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeitä koskevasta yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen ja Kevan välisestä neuvottelumenettelystä.

Työeläkelakien säännöksiä työeläke-etuuksien suhteesta raideliikennevastuulain mukaisiin korvauksiin on täsmennetty.

Myös työeläkelakien säännöksiä eläkkeeseen oikeuttavista työansioista ja sairausvakuutuslain säännöksiä palkkatulosta on muutettu.

Työeläkelakien säännöksiä eläkelaitoksen oikeudesta saada terveydentilaa koskevia tietoja eläkeasian ratkaisemista varten on täsmennetty samoin kuin tietojen luovuttamisesta eläkelaitoksen ja raideliikennevastuulain mukaisen korvausvelvollisen välillä.

Työntekijän eläkelakiin on lisätty säännös, jonka perusteella työntekijälle ei kartu eläkettä niiden ansioiden perusteella, joiden osalta työnantaja on järjestelmällisesti laiminlyönyt työeläketurvan järjestämisvelvollisuutensa tai ilmoitusvelvollisuutensa, jos työntekijä on ollut tietoinen laiminlyönnistä ja omalla toiminnallaan osaltaan mahdollistanut laiminlyönnin tapahtumisen välttäen siten myös työntekijän työeläkevakuutusmaksun maksamisen.

Lisäksi työeläkelakeihin on tehty vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä teknisluonteisia täsmennyksiä ja muussa lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista johtuvia teknisluonteisia muutoksia.

Eläketurvakeskuksesta annettua lakia on muutettu siten, että laissa tarkennetaan ja yksinkertaistetaan Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien määräytymistä julkisten ja yksityisten alojen eläkelaitosten kesken.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Työansiokäsitettä koskevat lakimuutokset tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021.

Verkkokurssi

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevista lainmuutoksista julkaistaan ETK:n sivuilla verkkokurssi tammikuun puolivälissä.

Jaa