• Etusivu
  • Uutiset
  • Eläke- ja etuustulojen ilmoittaminen tulorekisteriin siirtyy vuodesta 2020 vuoteen 2021

Eläke- ja etuustulojen ilmoittaminen tulorekisteriin siirtyy vuodesta 2020 vuoteen 2021

09.01.2020, Julkisuus: Julkinen

Tulotietojärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä on muutettu siten, että eläke- ja etuustulojen ilmoittaminen tulorekisteriin siirtyy vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Pääasiallinen sisältö

Tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain, tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain sekä perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä sekä verotusmenettelystä annettua lakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia on muutettu.  

Voimaantulosäännöksiä on muutettu siten, että tulorekisterin tietosisällön laajentaminen koskemaan työnantajien ilmoittamien tulotietojen lisäksi eläke- ja etuustuloja siirtyy vuodesta 2020 vuoteen 2021. Muutoksella varmistetaan eläke- ja etuustulojen ilmoittamismenettelyn toimivuus ja mahdollistetaan se, että kehittämistyössä voidaan keskittyä vuoden 2019 alusta työnantajien ilmoittamien tietojen ilmoittamiseen ja tulotietojärjestelmän käytettävyyteen liittyvien epäkohtien poistamiseen.  

Verotusmenettelystä annettua lakia on muutettu tarkentamalla laiminlyöntimaksun ja tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen myöhästymismaksun suhdetta koskevaa säännöstä sekä ennakoiden hyväksi lukemista koskevaa säännöstä. Muutokset ovat teknisluonteisia ja ne johtuvat siirtymisestä tulorekisterin kautta tapahtuvaan ilmoittamismenettelyyn.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia on muutettu tarkentamalla veroilmoituksessa olevan virheen korjaamista, myöhästymismaksua ja seurannaismuutosta koskevia säännöksiä. Myös nämä muutokset ovat teknisluonteisia. Lisäksi lakiin lisättiin säännös siitä, mihin mennessä takaisinperintätilanteissa suorituksen maksajan verotusta voidaan oikaista takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen ja perityn lähdeveron osalta, mikä vaikuttaa suorituksen maksajan takaisinperinnässä noudattaman menettelyn valintaan.

Voimaantulo

Lait ovat tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Jaa