• Etusivu
  • Uutiset
  • EESSI-lakia ja Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

EESSI-lakia ja Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

21.08.2020, Julkisuus: Julkinen

Ehdotetut muutokset sisältävät tarkennuksia sosiaaliturvalaitosten tehtäviin Euroopan unionin sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa. Eläketurvakeskukselle ehdotetaan lisää tehtäviä sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien todistusten antamisessa sekä lähetettyjen työntekijöiden poikkeuslupa-asioissa.

Hallitus antoi 20. elokuuta 2020 eduskunnalle esityksen laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain (ns. EESSI-laki) ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 107/2020 vp).

Keskeisiä ehdotuksia EESSI-lakiin

Euroopan unionin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan lainsäädännön toimeenpanossa siirrytään vaiheittain sähköiseen tiedonvaihtoon vuoden 2020 aikana. Ehdotetussa laissa tarkennettaisiin Kansaneläkelaitoksen tehtäviä ja vastuuta yhteyspisteen tietojärjestelmäpalvelun ylläpitäjänä huomioiden yleisestä tietosuoja-asetuksesta aiheutuvat velvoitteet. Kansaneläkelaitoksen ylläpitämän yhteyspisteen kustannusten osalta ehdotetaan tarkennettavaksi, että kaikille laitoksille jaettaisiin osuutensa yhteyspisteen kiinteistä kustannuksista.

Säännöksiä laitosten tehtävistä ja toimivaltuuksista ehdotetaan muutettavaksi siten, että Eläketurvakeskus ei enää toimittaisi Suomessa asuvien henkilöiden EU-eläkehakemusprosessin yhteydessä eri toimivaltaisten laitosten aiheettomasti maksamaa etuutta koskevia vaatimuksia toisiin jäsenvaltioihin. Jokainen sosiaaliturvalaitos Suomessa hoitaisi pyynnön itse ja toisen jäsenvaltion toimivaltainen sosiaaliturvalaitos maksaisi takautuvan eläkkeen suoraan suomalaiselle laitokselle. Tämä on perusteltua, kun siirrytään sähköiseen tietojenvaihtoon, jonka jokainen laitos hoitaa omalta osaltaan.

Keskeisiä ETK:n tehtäviä koskevia ehdotuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Eläketurvakeskuksen tehtäviä ja toimivaltoja ehdotetaan muutettavaksi sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien poikkeuslupa-asioiden osalta EU:n sosiaaliturva-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten mukaisissa tilanteissa. Ehdotuksen mukaan Eläketurvakeskus antaisi muutoksenhakukelpoisen päätöksen myös poikkeuslupa-asioissa. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa muutoksenhakumenettely myös poikkeuslupa-asioissa siten, että Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhalulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta. 

Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä sosiaaliturvasopimuksessa toimivalta sopia sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevasta poikkeuksesta on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriöllä. Toimivalta poikkeusluvasta sopimisesta siirrettäisiin ehdotuksen mukaan myös näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselle.

Ehdotetussa Eläketurvakeskuksesta annetun lain muutoksessa Eläketurvakeskuksella olisi toimivalta antaa A1-todistus myös tilanteissa, joissa työntekijä tai yrittäjä kuuluu EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella työskentelymaansa sosiaaliturvaan. Taustalla on EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätös siitä, että A1-todistus voidaan antaa hakemuksesta myös työskentelymaasta (ns .pääsääntötilanteissa). A1-todistus voi näissä harvinaisissa tilanteissa olla tarpeen esimerkiksi, jos toisen EU-maan sosiaaliturvaviranomainen vaatii todistuksen siitä, että henkilöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yleisimmin A1-todistus annetaan työntekijälle hakemuksesta silloin, kun hänet lähetetään tilapäisesti toiseen maahan työskentelemään ja sosiaaliturva halutaan säilyttää lähtömaassa. 

Voimaantulo:

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2021. 

Katso lisää:

HE 107/2020 vp

Ulkomaantyö ja A1-todistus

Jaa