• Etusivu
  • Uutiset
  • Hallituksen esitys vakuutuslääkäreitä koskevien säännösten muuttamisesta on annettu

Hallituksen esitys vakuutuslääkäreitä koskevien säännösten muuttamisesta on annettu

10.11.2020, Julkisuus: Julkinen

Hallituksen esitys vakuutuslääkäreitä koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 213/2020 vp) on annettu eduskunnalle 5.11.2020.

Pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilakia, työntekijän eläkelakia, yrittäjän eläkelakia, merimieseläkelakia, julkisten alojen eläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, millä tavalla vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden edellytetään ottavan kantaa laitosten käsiteltäviksi toimitettuihin lääketieteellisiin selvityksiin.

Kannanotot olisi laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti

Kannanotot olisi laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti, jotta niitä voitaisiin hyödyntää vakuutuslaitoksen antaman lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan päätöksen perusteluina siten kuin eri etuuslaeissa säädetään.

Kannanotto vahvistettaisiin vahvistuslausumalla

Lisäksi ehdotetaan, että asiantuntijalääkärin kannanotto vahvistettaisiin sanoin "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta. Ehdotettu vahvistuslausuma on lainsäädännössä uusi.

Lakeihin otettava lausuma tekisi tarpeettomaksi laeissa olevan muodollisen ja vailla tosiasiallista merkitystä olleen viittauksen, että asiantuntijalääkäri voi merkitä arvionsa noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Asiantuntijalääkärin tulee osallistua asian valmisteluun työeläkealalla

Korvauskäsittelyn tehokkuuden ja asiantuntijalääkäriresurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen vuoksi ehdotetaan työtapaturma- ja ammattitautilakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan asiantuntijalääkärin ei tarvitsisi osallistua asian valmisteluun, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta.

Koska työeläkelakien soveltamisessa on pääasiasiallisesti aina kysymys työ- ja toimintakykyyn liittyvästä lääketieteellisestä arvioinnista, ei harkinnanvaraisuuden laajentamiselle työeläkelakien säännöksissä ole perusteita. Työeläkelaeissa oleva sääntely jätetään tältä osin ennalleen.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden vahvistamisen jälkeen.

Jaa