• Etusivu
  • Uutiset
  • Lakimuutokset vakuutuslääkäreitä koskevien säännösten muuttamisesta voimaan 1.7.2021

Lakimuutokset vakuutuslääkäreitä koskevien säännösten muuttamisesta voimaan 1.7.2021

12.03.2021, Julkisuus: Julkinen

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset 12.3.2021. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa päätösten perusteluja sekä lisätä käsittelyprosessin avoimuutta. Samalla vahvistetaan vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä ja kansalaisten luottamusta vakuutuslääkärijärjestelmään.

Lakimuutoksen pääasiallinen sisältö

Lakeihin on lisätty aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, millä tavalla vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden edellytetään ottavan kantaa laitosten käsiteltäviksi toimitettuihin lääketieteellisiin selvityksiin. Asiantuntijalääkärin kannanotot on laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti, jotta niitä voidaan käyttää lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan päätöksen perusteluina siten kuin eri etuuslaeissa säädetään.

Muutokset on tehty työtapaturma- ja ammattitautilakiin, työntekijän eläkelakiin, yrittäjän eläkelakiin, merimieseläkelakiin, julkisten alojen eläkelakiin ja Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin.

Asiantuntijalääkäri vahvistaa kannanottonsa vahvistuslausumalla

Asiantuntijalääkärin tulee vahvistaa kannanottonsa sanoin "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta. Ehdotettu vahvistuslausuma on lainsäädännössä uusi.

Lakeihin otettu lausuma tekee tarpeettomaksi laeissa olevan muodollisen ja vailla tosiasiallista merkitystä olleen viittauksen, jonka mukaan asiantuntijalääkäri voi merkitä arvionsa noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Työeläkealalla asiantuntijalääkäri osallistuu aina asian valmisteluun

Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua asian käsittelyyn, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta.

Työeläkealalla asiantuntijalääkäri osallistuu aina asian valmisteluun. Koska työeläkelakien soveltamisessa on pääasiasiallisesti aina kysymys työ- ja toimintakykyyn liittyvästä lääketieteellisestä arvioinnista, ei harkinnanvaraisuuden laajentamiselle työeläkelakien säännöksissä ollut perusteita. Tältä osin työeläkelaeissa oleva sääntely on jätetty ennalleen.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.7.2021.

Jaa