• Etusivu
  • Uutiset
  • Perhevapaauudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu

Perhevapaauudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu

20.09.2021, Julkisuus: Julkinen

Esityksessä laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ehdotetaan toteutettavaksi hallitusohjelman mukainen perhevapaauudistus. Muun muassa sairausvakuutuslain mukainen vanhempainpäivärahajärjestelmä ehdotetaan uudistettavaksi kokonaan.

Pääasiallinen sisältö

Lakiehdotuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja olisivat erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Vanhempainrahaa maksettaisiin pääsääntöisesti yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella olisi kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla olisi oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voisi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään enintään 63 vanhempainrahapäivää toisen vanhemman, lapsen huoltajan taikka luovuttavan vanhemman tai toisen vanhemman puolison käytettäväksi. Vanhempainrahaa voisi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Vanhempien vanhempainrahaoikeus määräytyisi pääsääntöisesti samoin perustein riippumatta perhemuodosta. Raskaana olevalle vakuutetulle maksettaisiin ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön työelämän tasapaino -direktiivi. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä ja helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Muutoksen vaikutus työeläkealalla

Eläkelakeihin ehdotetaan tehtäväksi sairausvakuutuslain 9 luvun vanhempainpäivärahasäännöksiin ehdotetuista muutoksista aiheutuvat terminologiset muutokset. Työeläkelainsäädännössä vanhempainpäivärahat on mainittu palkattomien aikojen eläkekarttumaa koskevissa pykälissä. Termit erityisäitiysraha, äitiysraha tai isyysraha ehdotetaan muutettavaksi erityisraskausrahaksi, raskausrahaksi ja vanhempainrahaksi sekä yksityisten alojen että julkisten alojen työeläkelaeissa.

Kyseessä olisivat tekniset muutokset.

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.8.2022.

Jaa