Työeläkelakipalvelu käyttöehdot

Yleistä

Työeläkelakipalvelu on Eläketurvakeskuksen omistama oikeudellisen aineiston maksuton ja osittain julkinen internet-palvelu. Työeläkelakipalvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Eläketurvakeskus. Ruotsinkielinen palvelu ei vastaa suomenkielistä palvelua.

Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen näkyminen riippuu vastaanottajan selaimen asetuksista.

Juridinen neuvonta ja tekstien sisällöllinen tulkinta eivät kuulu palvelun piiriin.

Työeläkelakipalvelun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii seuraavilla selaimilla:

  • IE 9 tai uudempi
  • Firefox 10 tai uudempi.

Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja evästeiden hyväksyttynä. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Käyttäjän tietoturvan ja palvelun yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

Rekisteröitymistä vaativa sisältö

Osa Työeläkelakipalvelun sisällöstä on vain rekisteröityneen käyttäjän käytettävissä. Palvelun rekisteröitymistä vaativa sisältö on tarkoitettu Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten käyttöön.

Rekisteröityminen Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi tapahtuu Arek eKVH-hallintamenettelyn mukaisesti.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos huomataan tai on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet kolmannelle osapuolelle, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa.

Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi rekisteröitymisestä tai palvelun käytöstä ei peritä erillistä maksua.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Työeläkelakipalvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Työeläkelakipalvelu, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Eläketurvakeskuksella on yksinomainen oikeus määrätä Työeläkelakipalvelun sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Työeläkelakipalvelun tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella Telp_annapalautetta@etk.fi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Eläketurvakeskuksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjän julkaistavaksi lähettämän aineiston sisällöstä.

Eläketurvakeskuksen vastuu

Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Eläketurvakeskus ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Eläketurvakeskus ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Eläketurvakeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Eläketurvakeskus ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Eläketurvakeskus voi koska tahansa myös lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille.

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia.

Käyttäjätiedot

Käyttäjän Arekin eKVH-hallintamenettelyn kautta saatavat henkilötiedot kerätään Työeläkelakipalvelun käyttäjärekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Saavutettavuus

Tätä verkkosivustoa koskevat 23.9.2020 alkaen saavutettavuusvaatimukset. Vaatimukset määrittää laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Sivuston saavutettavuuden tilanne on kartoitettu. Tarvittavat muutokset pyritään tekemään määräaikaan mennessä. Mahdollisista puutteista ja niiden korjausaikataulusta kerrotaan saavutettavuusselosteessa viimeistään 23.9.2020.

Vastaava toimittaja

Vastaava toimittaja on Maijaliisa Takanen.